ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روزبه سلیمی طاری، علی معرفیان پور، (1397). طراحی قانون کنترل تعقیب مبتنی بر رویتگر برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای، مجله کنترل، 12(1)، 1-11. magiran.com/p1845545
Roozbeh Salimi Tari, Ali Moarefianpour , (2018). Observer-Based Tracking Control Design for a Class of Fuzzy Polynomial Systems, Journal of Control, 12(1), 1-11. magiran.com/p1845545
روزبه سلیمی طاری، علی معرفیان پور، طراحی قانون کنترل تعقیب مبتنی بر رویتگر برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای. مجله کنترل، 1397؛ 12(1): 1-11. magiran.com/p1845545
Roozbeh Salimi Tari, Ali Moarefianpour , Observer-Based Tracking Control Design for a Class of Fuzzy Polynomial Systems, Journal of Control, 2018; 12(1): 1-11. magiran.com/p1845545
روزبه سلیمی طاری، علی معرفیان پور، "طراحی قانون کنترل تعقیب مبتنی بر رویتگر برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای"، مجله کنترل 12، شماره 1 (1397): 1-11. magiran.com/p1845545
Roozbeh Salimi Tari, Ali Moarefianpour , "Observer-Based Tracking Control Design for a Class of Fuzzy Polynomial Systems", Journal of Control 12, no.1 (2018): 1-11. magiran.com/p1845545
روزبه سلیمی طاری، علی معرفیان پور، (1397). 'طراحی قانون کنترل تعقیب مبتنی بر رویتگر برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای'، مجله کنترل، 12(1)، صص.1-11. magiran.com/p1845545
Roozbeh Salimi Tari, Ali Moarefianpour , (2018). 'Observer-Based Tracking Control Design for a Class of Fuzzy Polynomial Systems', Journal of Control, 12(1), pp.1-11. magiran.com/p1845545
روزبه سلیمی طاری؛ علی معرفیان پور. "طراحی قانون کنترل تعقیب مبتنی بر رویتگر برای کلاسی از سیستم های فازی چندجمله ای". مجله کنترل، 12 ،1 ، 1397، 1-11. magiran.com/p1845545
Roozbeh Salimi Tari; Ali Moarefianpour . "Observer-Based Tracking Control Design for a Class of Fuzzy Polynomial Systems", Journal of Control, 12, 1, 2018, 1-11. magiran.com/p1845545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال