ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان ، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشار پور، (1397). تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(1)، 53-63. magiran.com/p1846090
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan , Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, (2018). Effect Of Paper Deacidification With Nano Calcium Hydroxide and Nano Hydroxyapatite, With Nano Cellulose And Nano Chitosan On Its Anti-Fungal Properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(1), 53-63. magiran.com/p1846090
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان ، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشار پور، تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(1): 53-63. magiran.com/p1846090
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan , Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, Effect Of Paper Deacidification With Nano Calcium Hydroxide and Nano Hydroxyapatite, With Nano Cellulose And Nano Chitosan On Its Anti-Fungal Properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(1): 53-63. magiran.com/p1846090
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان ، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشار پور، "تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 1 (1397): 53-63. magiran.com/p1846090
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan , Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, "Effect Of Paper Deacidification With Nano Calcium Hydroxide and Nano Hydroxyapatite, With Nano Cellulose And Nano Chitosan On Its Anti-Fungal Properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.1 (2018): 53-63. magiran.com/p1846090
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان ، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشار پور، (1397). 'تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(1)، صص.53-63. magiran.com/p1846090
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan , Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, (2018). 'Effect Of Paper Deacidification With Nano Calcium Hydroxide and Nano Hydroxyapatite, With Nano Cellulose And Nano Chitosan On Its Anti-Fungal Properties', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(1), pp.53-63. magiran.com/p1846090
مهرداد صدقی؛ احمدرضا سراییان ؛ الیاس افرا؛ هدایت الله امینیان؛ مریم افشار پور. "تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،1 ، 1397، 53-63. magiran.com/p1846090
Mehrdad Sedghi; Ahmadreza Saraeyan ; Elyas Afra; Hedayatollah Aminian; Maryam Afsharpour. "Effect Of Paper Deacidification With Nano Calcium Hydroxide and Nano Hydroxyapatite, With Nano Cellulose And Nano Chitosan On Its Anti-Fungal Properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 1, 2018, 53-63. magiran.com/p1846090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال