ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Iman Moosaei, Mitra Moodi, Hakimeh Malaki Moghadam, Seyed Yoosef Javadmoosavi, Aazam Majdi, Zoya Tahergorabi , (2017). A comparison of health behavior and its effective factors in the students of primary schools with and without health educators in Zirkouh County 2015-2016, Journal of Health Sciences and Technology, 1(3), 132-138. magiran.com/p1846479
Iman Moosaei, Mitra Moodi, Hakimeh Malaki Moghadam, Seyed Yoosef Javadmoosavi, Aazam Majdi, Zoya Tahergorabi , A comparison of health behavior and its effective factors in the students of primary schools with and without health educators in Zirkouh County 2015-2016, Journal of Health Sciences and Technology, 2017; 1(3): 132-138. magiran.com/p1846479
Iman Moosaei, Mitra Moodi, Hakimeh Malaki Moghadam, Seyed Yoosef Javadmoosavi, Aazam Majdi, Zoya Tahergorabi , "A comparison of health behavior and its effective factors in the students of primary schools with and without health educators in Zirkouh County 2015-2016", Journal of Health Sciences and Technology 1, no.3 (2017): 132-138. magiran.com/p1846479
Iman Moosaei, Mitra Moodi, Hakimeh Malaki Moghadam, Seyed Yoosef Javadmoosavi, Aazam Majdi, Zoya Tahergorabi , (2017). 'A comparison of health behavior and its effective factors in the students of primary schools with and without health educators in Zirkouh County 2015-2016', Journal of Health Sciences and Technology, 1(3), pp.132-138. magiran.com/p1846479
Iman Moosaei; Mitra Moodi; Hakimeh Malaki Moghadam; Seyed Yoosef Javadmoosavi; Aazam Majdi; Zoya Tahergorabi . "A comparison of health behavior and its effective factors in the students of primary schools with and without health educators in Zirkouh County 2015-2016", Journal of Health Sciences and Technology, 1, 3, 2017, 132-138. magiran.com/p1846479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال