ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شهدادی، محمدمهدی شریعتی ، محمدرضا نصیری، سعید زره داران، داوودعلی ساقی، (1397). بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(1)، 51-64. magiran.com/p1846779
Ar Shahdadi, Mm Shariati , Mr Nasiiri, S. Zerehdaran, Da Saghi, (2018). The study of factors affecting culling and survival distribution functionin Iranian Holstein cows, Journal of Animal Science Research, 28(1), 51-64. magiran.com/p1846779
علیرضا شهدادی، محمدمهدی شریعتی ، محمدرضا نصیری، سعید زره داران، داوودعلی ساقی، بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1397؛ 28(1): 51-64. magiran.com/p1846779
Ar Shahdadi, Mm Shariati , Mr Nasiiri, S. Zerehdaran, Da Saghi, The study of factors affecting culling and survival distribution functionin Iranian Holstein cows, Journal of Animal Science Research, 2018; 28(1): 51-64. magiran.com/p1846779
علیرضا شهدادی، محمدمهدی شریعتی ، محمدرضا نصیری، سعید زره داران، داوودعلی ساقی، "بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 28، شماره 1 (1397): 51-64. magiran.com/p1846779
Ar Shahdadi, Mm Shariati , Mr Nasiiri, S. Zerehdaran, Da Saghi, "The study of factors affecting culling and survival distribution functionin Iranian Holstein cows", Journal of Animal Science Research 28, no.1 (2018): 51-64. magiran.com/p1846779
علیرضا شهدادی، محمدمهدی شریعتی ، محمدرضا نصیری، سعید زره داران، داوودعلی ساقی، (1397). 'بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(1)، صص.51-64. magiran.com/p1846779
Ar Shahdadi, Mm Shariati , Mr Nasiiri, S. Zerehdaran, Da Saghi, (2018). 'The study of factors affecting culling and survival distribution functionin Iranian Holstein cows', Journal of Animal Science Research, 28(1), pp.51-64. magiran.com/p1846779
علیرضا شهدادی؛ محمدمهدی شریعتی ؛ محمدرضا نصیری؛ سعید زره داران؛ داوودعلی ساقی. "بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28 ،1 ، 1397، 51-64. magiran.com/p1846779
Ar Shahdadi; Mm Shariati ; Mr Nasiiri; S. Zerehdaran; Da Saghi. "The study of factors affecting culling and survival distribution functionin Iranian Holstein cows", Journal of Animal Science Research, 28, 1, 2018, 51-64. magiran.com/p1846779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال