ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدر فرجی راد ، حسن صمدزاده، حمیدرضا تقی پور، نادر کوهی، (1397). شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 11(1)، 101-128. magiran.com/p1847103
Kheder Farajirad , Hassan Samadzadeh, Hamidreza Taghipoor, nader kohi, (2018). Analysis the Institutional Backgrounds of the Contraband, Order & Security Research Journal, 11(1), 101-128. magiran.com/p1847103
خدر فرجی راد ، حسن صمدزاده، حمیدرضا تقی پور، نادر کوهی، شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 1397؛ 11(1): 101-128. magiran.com/p1847103
Kheder Farajirad , Hassan Samadzadeh, Hamidreza Taghipoor, nader kohi, Analysis the Institutional Backgrounds of the Contraband, Order & Security Research Journal, 2018; 11(1): 101-128. magiran.com/p1847103
خدر فرجی راد ، حسن صمدزاده، حمیدرضا تقی پور، نادر کوهی، "شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا"، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 11، شماره 1 (1397): 101-128. magiran.com/p1847103
Kheder Farajirad , Hassan Samadzadeh, Hamidreza Taghipoor, nader kohi, "Analysis the Institutional Backgrounds of the Contraband", Order & Security Research Journal 11, no.1 (2018): 101-128. magiran.com/p1847103
خدر فرجی راد ، حسن صمدزاده، حمیدرضا تقی پور، نادر کوهی، (1397). 'شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا'، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 11(1)، صص.101-128. magiran.com/p1847103
Kheder Farajirad , Hassan Samadzadeh, Hamidreza Taghipoor, nader kohi, (2018). 'Analysis the Institutional Backgrounds of the Contraband', Order & Security Research Journal, 11(1), pp.101-128. magiran.com/p1847103
خدر فرجی راد ؛ حسن صمدزاده؛ حمیدرضا تقی پور؛ نادر کوهی. "شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا". پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 11 ،1 ، 1397، 101-128. magiran.com/p1847103
Kheder Farajirad ; Hassan Samadzadeh; Hamidreza Taghipoor; nader kohi. "Analysis the Institutional Backgrounds of the Contraband", Order & Security Research Journal, 11, 1, 2018, 101-128. magiran.com/p1847103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال