ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب نظریان سامانی، سعید حبیبیان دهکردی، عزیزالله فلاح، اکرم علیزاده، شهاب بهادران، (1397). مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21(1)، 1-6. magiran.com/p1847167
Z. Nazarian Samani, S. Habibian Dehkordi , A. Fallah, A. Alizadeh, Sh. Bahadoran, (2018). Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation, Pathobiology Reaearch, 21(1), 1-6. magiran.com/p1847167
زینب نظریان سامانی، سعید حبیبیان دهکردی، عزیزالله فلاح، اکرم علیزاده، شهاب بهادران، مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1397؛ 21(1): 1-6. magiran.com/p1847167
Z. Nazarian Samani, S. Habibian Dehkordi , A. Fallah, A. Alizadeh, Sh. Bahadoran, Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation, Pathobiology Reaearch, 2018; 21(1): 1-6. magiran.com/p1847167
زینب نظریان سامانی، سعید حبیبیان دهکردی، عزیزالله فلاح، اکرم علیزاده، شهاب بهادران، "مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 21، شماره 1 (1397): 1-6. magiran.com/p1847167
Z. Nazarian Samani, S. Habibian Dehkordi , A. Fallah, A. Alizadeh, Sh. Bahadoran, "Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation", Pathobiology Reaearch 21, no.1 (2018): 1-6. magiran.com/p1847167
زینب نظریان سامانی، سعید حبیبیان دهکردی، عزیزالله فلاح، اکرم علیزاده، شهاب بهادران، (1397). 'مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21(1)، صص.1-6. magiran.com/p1847167
Z. Nazarian Samani, S. Habibian Dehkordi , A. Fallah, A. Alizadeh, Sh. Bahadoran, (2018). 'Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation', Pathobiology Reaearch, 21(1), pp.1-6. magiran.com/p1847167
زینب نظریان سامانی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ عزیزالله فلاح؛ اکرم علیزاده؛ شهاب بهادران. "مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 21 ،1 ، 1397، 1-6. magiran.com/p1847167
Z. Nazarian Samani; S. Habibian Dehkordi ; A. Fallah; A. Alizadeh; Sh. Bahadoran. "Comparison of the Protective Effect of Clove Essential Oil and Vitamin C on the Toxicity of Lead Accumulation", Pathobiology Reaearch, 21, 1, 2018, 1-6. magiran.com/p1847167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال