ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا پورحسین سارمه ، امیرهوشنگ بحری، بهرام فلاحتکار، مهتاب یارمحمدی، علیرضا سالارزاده، (1396). تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)، فصلنامه شیلات، 70(4)، 407-415. magiran.com/p1847240
Sara Pourhosein Sarameh , Amir Houshang Bahri, Bahram Falahatkar, Mahtab Yarmohammadi, Alireza Salarzadeh, (2018). Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus), Journal of Fisheries, 70(4), 407-415. magiran.com/p1847240
سارا پورحسین سارمه ، امیرهوشنگ بحری، بهرام فلاحتکار، مهتاب یارمحمدی، علیرضا سالارزاده، تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(4): 407-415. magiran.com/p1847240
Sara Pourhosein Sarameh , Amir Houshang Bahri, Bahram Falahatkar, Mahtab Yarmohammadi, Alireza Salarzadeh, Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus), Journal of Fisheries, 2018; 70(4): 407-415. magiran.com/p1847240
سارا پورحسین سارمه ، امیرهوشنگ بحری، بهرام فلاحتکار، مهتاب یارمحمدی، علیرضا سالارزاده، "تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 4 (1396): 407-415. magiran.com/p1847240
Sara Pourhosein Sarameh , Amir Houshang Bahri, Bahram Falahatkar, Mahtab Yarmohammadi, Alireza Salarzadeh, "Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus)", Journal of Fisheries 70, no.4 (2018): 407-415. magiran.com/p1847240
سارا پورحسین سارمه ، امیرهوشنگ بحری، بهرام فلاحتکار، مهتاب یارمحمدی، علیرضا سالارزاده، (1396). 'تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)'، فصلنامه شیلات، 70(4)، صص.407-415. magiran.com/p1847240
Sara Pourhosein Sarameh , Amir Houshang Bahri, Bahram Falahatkar, Mahtab Yarmohammadi, Alireza Salarzadeh, (2018). 'Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus)', Journal of Fisheries, 70(4), pp.407-415. magiran.com/p1847240
سارا پورحسین سارمه ؛ امیرهوشنگ بحری؛ بهرام فلاحتکار؛ مهتاب یارمحمدی؛ علیرضا سالارزاده. "تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)". فصلنامه شیلات، 70 ،4 ، 1396، 407-415. magiran.com/p1847240
Sara Pourhosein Sarameh ; Amir Houshang Bahri; Bahram Falahatkar; Mahtab Yarmohammadi; Alireza Salarzadeh. "Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus)", Journal of Fisheries, 70, 4, 2018, 407-415. magiran.com/p1847240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال