ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان احمدی فر ، طیبه عنایت غلامپور، محسن شهریاری مقدم، سمیرا مقدم فر، ابراهیم مسعودی، (1396). بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، فصلنامه شیلات، 70(4)، 424-434. magiran.com/p1847246
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat Gholampour, Mohsen Shahriari Moghadam, Samira Moghaddamfar, Ebrahim Messaoudi, (2018). Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio), Journal of Fisheries, 70(4), 424-434. magiran.com/p1847246
احسان احمدی فر ، طیبه عنایت غلامپور، محسن شهریاری مقدم، سمیرا مقدم فر، ابراهیم مسعودی، بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(4): 424-434. magiran.com/p1847246
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat Gholampour, Mohsen Shahriari Moghadam, Samira Moghaddamfar, Ebrahim Messaoudi, Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio), Journal of Fisheries, 2018; 70(4): 424-434. magiran.com/p1847246
احسان احمدی فر ، طیبه عنایت غلامپور، محسن شهریاری مقدم، سمیرا مقدم فر، ابراهیم مسعودی، "بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 4 (1396): 424-434. magiran.com/p1847246
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat Gholampour, Mohsen Shahriari Moghadam, Samira Moghaddamfar, Ebrahim Messaoudi, "Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio)", Journal of Fisheries 70, no.4 (2018): 424-434. magiran.com/p1847246
احسان احمدی فر ، طیبه عنایت غلامپور، محسن شهریاری مقدم، سمیرا مقدم فر، ابراهیم مسعودی، (1396). 'بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، فصلنامه شیلات، 70(4)، صص.424-434. magiran.com/p1847246
Ehsan Ahmadifar , Tayebeh Enayat Gholampour, Mohsen Shahriari Moghadam, Samira Moghaddamfar, Ebrahim Messaoudi, (2018). 'Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio)', Journal of Fisheries, 70(4), pp.424-434. magiran.com/p1847246
احسان احمدی فر ؛ طیبه عنایت غلامپور؛ محسن شهریاری مقدم؛ سمیرا مقدم فر؛ ابراهیم مسعودی. "بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". فصلنامه شیلات، 70 ،4 ، 1396، 424-434. magiran.com/p1847246
Ehsan Ahmadifar ; Tayebeh Enayat Gholampour; Mohsen Shahriari Moghadam; Samira Moghaddamfar; Ebrahim Messaoudi. "Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio)", Journal of Fisheries, 70, 4, 2018, 424-434. magiran.com/p1847246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال