ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اسدی، علی فتح زاده ، (1397). بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(1)، 45-60. magiran.com/p1847276
Maryam Asadi, Ali Fathzadeh , (2018). The use of computational intelligence base models in suspended sediment load estimation (Case study: Gillan province), Journal of Range and Watershed Management, 71(1), 45-60. magiran.com/p1847276
مریم اسدی، علی فتح زاده ، بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1397؛ 71(1): 45-60. magiran.com/p1847276
Maryam Asadi, Ali Fathzadeh , The use of computational intelligence base models in suspended sediment load estimation (Case study: Gillan province), Journal of Range and Watershed Management, 2018; 71(1): 45-60. magiran.com/p1847276
مریم اسدی، علی فتح زاده ، "بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 71، شماره 1 (1397): 45-60. magiran.com/p1847276
Maryam Asadi, Ali Fathzadeh , "The use of computational intelligence base models in suspended sediment load estimation (Case study: Gillan province)", Journal of Range and Watershed Management 71, no.1 (2018): 45-60. magiran.com/p1847276
مریم اسدی، علی فتح زاده ، (1397). 'بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(1)، صص.45-60. magiran.com/p1847276
Maryam Asadi, Ali Fathzadeh , (2018). 'The use of computational intelligence base models in suspended sediment load estimation (Case study: Gillan province)', Journal of Range and Watershed Management, 71(1), pp.45-60. magiran.com/p1847276
مریم اسدی؛ علی فتح زاده . "بررسی کارایی مدل های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: استان گیلان)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71 ،1 ، 1397، 45-60. magiran.com/p1847276
Maryam Asadi; Ali Fathzadeh . "The use of computational intelligence base models in suspended sediment load estimation (Case study: Gillan province)", Journal of Range and Watershed Management, 71, 1, 2018, 45-60. magiran.com/p1847276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال