ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کفاش ، مصطفی طالشی، حسین رحیمی، (1397). تاثیر سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک(ناحیه بجستان در خراسان رضوی)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(1)، 149-171. magiran.com/p1847284
Hosain Kaffash , Mostafa Taleshi, Hosain Rahimi, (2018). Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province), Journal of Range and Watershed Management, 71(1), 149-171. magiran.com/p1847284
حسین کفاش ، مصطفی طالشی، حسین رحیمی، تاثیر سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک(ناحیه بجستان در خراسان رضوی). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1397؛ 71(1): 149-171. magiran.com/p1847284
Hosain Kaffash , Mostafa Taleshi, Hosain Rahimi, Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province), Journal of Range and Watershed Management, 2018; 71(1): 149-171. magiran.com/p1847284
حسین کفاش ، مصطفی طالشی، حسین رحیمی، "تاثیر سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک(ناحیه بجستان در خراسان رضوی)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 71، شماره 1 (1397): 149-171. magiran.com/p1847284
Hosain Kaffash , Mostafa Taleshi, Hosain Rahimi, "Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province)", Journal of Range and Watershed Management 71, no.1 (2018): 149-171. magiran.com/p1847284
حسین کفاش ، مصطفی طالشی، حسین رحیمی، (1397). 'تاثیر سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک(ناحیه بجستان در خراسان رضوی)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(1)، صص.149-171. magiran.com/p1847284
Hosain Kaffash , Mostafa Taleshi, Hosain Rahimi, (2018). 'Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province)', Journal of Range and Watershed Management, 71(1), pp.149-171. magiran.com/p1847284
حسین کفاش ؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی. "تاثیر سیاست گذاری و سرمایه گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک(ناحیه بجستان در خراسان رضوی)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71 ،1 ، 1397، 149-171. magiran.com/p1847284
Hosain Kaffash ; Mostafa Taleshi; Hosain Rahimi. "Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province)", Journal of Range and Watershed Management, 71, 1, 2018, 149-171. magiran.com/p1847284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال