ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Fatemeh Pournaghi-Azar, Naser Asl-Aminabadi, Zahra Jamali, Akbar Azami, Kameliya Hazem, Saber Azami-Aghdash, Mohammad Naghavi-Behzad, Sina Ghertasi-Oskouei, Sajjadi Shirazi, Reza Piri, (2018). Status of decayed, missing, filled teeth index among Iranian children and adults: A systematic review and meta-analysis, Journal of Analytical Research in Clinical Medicine, 6(2), 55-66. magiran.com/p1847307
Fatemeh Pournaghi-Azar, Naser Asl-Aminabadi, Zahra Jamali, Akbar Azami, Kameliya Hazem, Saber Azami-Aghdash, Mohammad Naghavi-Behzad, Sina Ghertasi-Oskouei, Sajjadi Shirazi, Reza Piri, Status of decayed, missing, filled teeth index among Iranian children and adults: A systematic review and meta-analysis, Journal of Analytical Research in Clinical Medicine, 2018; 6(2): 55-66. magiran.com/p1847307
Fatemeh Pournaghi-Azar, Naser Asl-Aminabadi, Zahra Jamali, Akbar Azami, Kameliya Hazem, Saber Azami-Aghdash, Mohammad Naghavi-Behzad, Sina Ghertasi-Oskouei, Sajjadi Shirazi, Reza Piri, "Status of decayed, missing, filled teeth index among Iranian children and adults: A systematic review and meta-analysis", Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 6, no.2 (2018): 55-66. magiran.com/p1847307
Fatemeh Pournaghi-Azar, Naser Asl-Aminabadi, Zahra Jamali, Akbar Azami, Kameliya Hazem, Saber Azami-Aghdash, Mohammad Naghavi-Behzad, Sina Ghertasi-Oskouei, Sajjadi Shirazi, Reza Piri, (2018). 'Status of decayed, missing, filled teeth index among Iranian children and adults: A systematic review and meta-analysis', Journal of Analytical Research in Clinical Medicine, 6(2), pp.55-66. magiran.com/p1847307
Fatemeh Pournaghi-Azar; Naser Asl-Aminabadi; Zahra Jamali; Akbar Azami; Kameliya Hazem; Saber Azami-Aghdash; Mohammad Naghavi-Behzad; Sina Ghertasi-Oskouei; Sajjadi Shirazi; Reza Piri. "Status of decayed, missing, filled teeth index among Iranian children and adults: A systematic review and meta-analysis", Journal of Analytical Research in Clinical Medicine, 6, 2, 2018, 55-66. magiran.com/p1847307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال