ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدرضا حسینی پور، محمدمهدی پرهیزگار، میرزا حسن حسینی، علی اکبر جوکار، (1397). الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران)، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11(39)، 135-156. magiran.com/p1847328
Seyed Mohammad Reza Hoseinipour, Mohammad Mahdi Parhizgar , Mirza Hasan Hoseini, Ali Akbar Jowkar Jowkar, (2018). Designing a Model for E-Banking Effect on Banking Competitiveness Ability(case study: five Selected banks in Tehran), Management Researches, 11(39), 135-156. magiran.com/p1847328
سید محمدرضا حسینی پور، محمدمهدی پرهیزگار، میرزا حسن حسینی، علی اکبر جوکار، الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران). مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1397؛ 11(39): 135-156. magiran.com/p1847328
Seyed Mohammad Reza Hoseinipour, Mohammad Mahdi Parhizgar , Mirza Hasan Hoseini, Ali Akbar Jowkar Jowkar, Designing a Model for E-Banking Effect on Banking Competitiveness Ability(case study: five Selected banks in Tehran), Management Researches, 2018; 11(39): 135-156. magiran.com/p1847328
سید محمدرضا حسینی پور، محمدمهدی پرهیزگار، میرزا حسن حسینی، علی اکبر جوکار، "الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران)"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 11، شماره 39 (1397): 135-156. magiran.com/p1847328
Seyed Mohammad Reza Hoseinipour, Mohammad Mahdi Parhizgar , Mirza Hasan Hoseini, Ali Akbar Jowkar Jowkar, "Designing a Model for E-Banking Effect on Banking Competitiveness Ability(case study: five Selected banks in Tehran)", Management Researches 11, no.39 (2018): 135-156. magiran.com/p1847328
سید محمدرضا حسینی پور، محمدمهدی پرهیزگار، میرزا حسن حسینی، علی اکبر جوکار، (1397). 'الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران)'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11(39)، صص.135-156. magiran.com/p1847328
Seyed Mohammad Reza Hoseinipour, Mohammad Mahdi Parhizgar , Mirza Hasan Hoseini, Ali Akbar Jowkar Jowkar, (2018). 'Designing a Model for E-Banking Effect on Banking Competitiveness Ability(case study: five Selected banks in Tehran)', Management Researches, 11(39), pp.135-156. magiran.com/p1847328
سید محمدرضا حسینی پور؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزا حسن حسینی؛ علی اکبر جوکار. "الگوی ساختاری تاثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه ی پنج بانک منتخب شهر تهران)". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 11 ،39 ، 1397، 135-156. magiran.com/p1847328
Seyed Mohammad Reza Hoseinipour; Mohammad Mahdi Parhizgar ; Mirza Hasan Hoseini; Ali Akbar Jowkar Jowkar. "Designing a Model for E-Banking Effect on Banking Competitiveness Ability(case study: five Selected banks in Tehran)", Management Researches, 11, 39, 2018, 135-156. magiran.com/p1847328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال