ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mozhdeh Iranmanesh, Reza Mohebbati, Fatemeh Forouzanfar, Mostafa Karimi Roshan, Ahmad Ghorbani, Mohammad Jalili Nik, Mohammad Soukhtanloo, (2018). In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells, Research in Pharmaceutical Sciences, 13(4), 343-352. magiran.com/p1847532
Mozhdeh Iranmanesh, Reza Mohebbati, Fatemeh Forouzanfar, Mostafa Karimi Roshan, Ahmad Ghorbani, Mohammad Jalili Nik, Mohammad Soukhtanloo, In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells, Research in Pharmaceutical Sciences, 2018; 13(4): 343-352. magiran.com/p1847532
Mozhdeh Iranmanesh, Reza Mohebbati, Fatemeh Forouzanfar, Mostafa Karimi Roshan, Ahmad Ghorbani, Mohammad Jalili Nik, Mohammad Soukhtanloo, "In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells", Research in Pharmaceutical Sciences 13, no.4 (2018): 343-352. magiran.com/p1847532
Mozhdeh Iranmanesh, Reza Mohebbati, Fatemeh Forouzanfar, Mostafa Karimi Roshan, Ahmad Ghorbani, Mohammad Jalili Nik, Mohammad Soukhtanloo, (2018). 'In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells', Research in Pharmaceutical Sciences, 13(4), pp.343-352. magiran.com/p1847532
Mozhdeh Iranmanesh; Reza Mohebbati; Fatemeh Forouzanfar; Mostafa Karimi Roshan; Ahmad Ghorbani; Mohammad Jalili Nik; Mohammad Soukhtanloo. "In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cells", Research in Pharmaceutical Sciences, 13, 4, 2018, 343-352. magiran.com/p1847532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال