ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شفیعی، اسماء سالاری مقدم، پروانه صانعی، باقر لاریجانی، احمد اسماعیل زاده، (1397). نمایه گلایسمیک، بار گلایسمیک و افسردگی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مقطعی، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13(2)، 107-117. magiran.com/p1847576
F. Shafiei, A. Salari-Moghaddam, P. Saneei, B. Larijani, A. Esmaillzade, (2018). Glycemic Index, Glycemic Load and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13(2), 107-117. magiran.com/p1847576
فاطمه شفیعی، اسماء سالاری مقدم، پروانه صانعی، باقر لاریجانی، احمد اسماعیل زاده، نمایه گلایسمیک، بار گلایسمیک و افسردگی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مقطعی. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1397؛ 13(2): 107-117. magiran.com/p1847576
F. Shafiei, A. Salari-Moghaddam, P. Saneei, B. Larijani, A. Esmaillzade, Glycemic Index, Glycemic Load and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2018; 13(2): 107-117. magiran.com/p1847576
فاطمه شفیعی، اسماء سالاری مقدم، پروانه صانعی، باقر لاریجانی، احمد اسماعیل زاده، "نمایه گلایسمیک، بار گلایسمیک و افسردگی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مقطعی"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13، شماره 2 (1397): 107-117. magiran.com/p1847576
F. Shafiei, A. Salari-Moghaddam, P. Saneei, B. Larijani, A. Esmaillzade, "Glycemic Index, Glycemic Load and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 13, no.2 (2018): 107-117. magiran.com/p1847576
فاطمه شفیعی، اسماء سالاری مقدم، پروانه صانعی، باقر لاریجانی، احمد اسماعیل زاده، (1397). 'نمایه گلایسمیک، بار گلایسمیک و افسردگی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مقطعی'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13(2)، صص.107-117. magiran.com/p1847576
F. Shafiei, A. Salari-Moghaddam, P. Saneei, B. Larijani, A. Esmaillzade, (2018). 'Glycemic Index, Glycemic Load and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13(2), pp.107-117. magiran.com/p1847576
فاطمه شفیعی؛ اسماء سالاری مقدم؛ پروانه صانعی؛ باقر لاریجانی؛ احمد اسماعیل زاده. "نمایه گلایسمیک، بار گلایسمیک و افسردگی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مطالعات مقطعی". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13 ،2 ، 1397، 107-117. magiran.com/p1847576
F. Shafiei; A. Salari-Moghaddam; P. Saneei; B. Larijani; A. Esmaillzade. "Glycemic Index, Glycemic Load and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13, 2, 2018, 107-117. magiran.com/p1847576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال