ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس شهرام بذرافکن، مهندس محمود آروین، مهندس الهه شاکری، (1397). ارزیابی ابعاد تاب آوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(2)، 187-197. magiran.com/p1847839
Shahram Bazrafkan , Mahmoud Arvin, Elahe Shakeri, (2018). Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in Tehran City by Using TOPSIS Technique, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(2), 187-197. magiran.com/p1847839
مهندس شهرام بذرافکن، مهندس محمود آروین، مهندس الهه شاکری، ارزیابی ابعاد تاب آوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1397؛ 8(2): 187-197. magiran.com/p1847839
Shahram Bazrafkan , Mahmoud Arvin, Elahe Shakeri, Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in Tehran City by Using TOPSIS Technique, Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2018; 8(2): 187-197. magiran.com/p1847839
مهندس شهرام بذرافکن، مهندس محمود آروین، مهندس الهه شاکری، "ارزیابی ابعاد تاب آوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 8، شماره 2 (1397): 187-197. magiran.com/p1847839
Shahram Bazrafkan , Mahmoud Arvin, Elahe Shakeri, "Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in Tehran City by Using TOPSIS Technique", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 8, no.2 (2018): 187-197. magiran.com/p1847839
مهندس شهرام بذرافکن، مهندس محمود آروین، مهندس الهه شاکری، (1397). 'ارزیابی ابعاد تاب آوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8(2)، صص.187-197. magiran.com/p1847839
Shahram Bazrafkan , Mahmoud Arvin, Elahe Shakeri, (2018). 'Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in Tehran City by Using TOPSIS Technique', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8(2), pp.187-197. magiran.com/p1847839
مهندس شهرام بذرافکن؛ مهندس محمود آروین؛ مهندس الهه شاکری. "ارزیابی ابعاد تاب آوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 8 ،2 ، 1397، 187-197. magiran.com/p1847839
Shahram Bazrafkan ; Mahmoud Arvin; Elahe Shakeri. "Evaluation of Resilience dimensions in District 9 in Tehran City by Using TOPSIS Technique", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 8, 2, 2018, 187-197. magiran.com/p1847839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال