ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل ابراهیمی فردویی، کیومرث مظاهری ، فائزه احسانی درخشان، (1397). مطالعه عددی تاثیر سینتیک شیمیایی و مدل تشعشعی بر میدان دما و سرعت در احتراق گاز طبیعی- اکسیژن با استفاده از مدل احتراقی فلیملت پایا، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، 29-48. magiran.com/p1847967
Esmaeil Ebrahimi Fordoei, Kiumars Mazaheri , Faeze Ehsani Derakhshan, (2018). Numerical Study of Chemical Kinetic and Radiation Model Effects on the Velocity and Temperature Fields in Natural Gas- Oxygen Combustion by Using of Steady Flamelet Model, Fuel and Combustion, 11(1), 29-48. magiran.com/p1847967
اسماعیل ابراهیمی فردویی، کیومرث مظاهری ، فائزه احسانی درخشان، مطالعه عددی تاثیر سینتیک شیمیایی و مدل تشعشعی بر میدان دما و سرعت در احتراق گاز طبیعی- اکسیژن با استفاده از مدل احتراقی فلیملت پایا. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(1): 29-48. magiran.com/p1847967
Esmaeil Ebrahimi Fordoei, Kiumars Mazaheri , Faeze Ehsani Derakhshan, Numerical Study of Chemical Kinetic and Radiation Model Effects on the Velocity and Temperature Fields in Natural Gas- Oxygen Combustion by Using of Steady Flamelet Model, Fuel and Combustion, 2018; 11(1): 29-48. magiran.com/p1847967
اسماعیل ابراهیمی فردویی، کیومرث مظاهری ، فائزه احسانی درخشان، "مطالعه عددی تاثیر سینتیک شیمیایی و مدل تشعشعی بر میدان دما و سرعت در احتراق گاز طبیعی- اکسیژن با استفاده از مدل احتراقی فلیملت پایا"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 1 (1397): 29-48. magiran.com/p1847967
Esmaeil Ebrahimi Fordoei, Kiumars Mazaheri , Faeze Ehsani Derakhshan, "Numerical Study of Chemical Kinetic and Radiation Model Effects on the Velocity and Temperature Fields in Natural Gas- Oxygen Combustion by Using of Steady Flamelet Model", Fuel and Combustion 11, no.1 (2018): 29-48. magiran.com/p1847967
اسماعیل ابراهیمی فردویی، کیومرث مظاهری ، فائزه احسانی درخشان، (1397). 'مطالعه عددی تاثیر سینتیک شیمیایی و مدل تشعشعی بر میدان دما و سرعت در احتراق گاز طبیعی- اکسیژن با استفاده از مدل احتراقی فلیملت پایا'، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، صص.29-48. magiran.com/p1847967
Esmaeil Ebrahimi Fordoei, Kiumars Mazaheri , Faeze Ehsani Derakhshan, (2018). 'Numerical Study of Chemical Kinetic and Radiation Model Effects on the Velocity and Temperature Fields in Natural Gas- Oxygen Combustion by Using of Steady Flamelet Model', Fuel and Combustion, 11(1), pp.29-48. magiran.com/p1847967
اسماعیل ابراهیمی فردویی؛ کیومرث مظاهری ؛ فائزه احسانی درخشان. "مطالعه عددی تاثیر سینتیک شیمیایی و مدل تشعشعی بر میدان دما و سرعت در احتراق گاز طبیعی- اکسیژن با استفاده از مدل احتراقی فلیملت پایا". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،1 ، 1397، 29-48. magiran.com/p1847967
Esmaeil Ebrahimi Fordoei; Kiumars Mazaheri ; Faeze Ehsani Derakhshan. "Numerical Study of Chemical Kinetic and Radiation Model Effects on the Velocity and Temperature Fields in Natural Gas- Oxygen Combustion by Using of Steady Flamelet Model", Fuel and Combustion, 11, 1, 2018, 29-48. magiran.com/p1847967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال