ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد جلیلیان تبار، غلامحسن نجفی ، برات قبادیان، (1397). بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، 49-67. magiran.com/p1847970
Farzad Jaliliantabar, Gholamhassan Najafi , Barat Ghobadian, (2018). Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition, Fuel and Combustion, 11(1), 49-67. magiran.com/p1847970
فرزاد جلیلیان تبار، غلامحسن نجفی ، برات قبادیان، بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(1): 49-67. magiran.com/p1847970
Farzad Jaliliantabar, Gholamhassan Najafi , Barat Ghobadian, Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition, Fuel and Combustion, 2018; 11(1): 49-67. magiran.com/p1847970
فرزاد جلیلیان تبار، غلامحسن نجفی ، برات قبادیان، "بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 1 (1397): 49-67. magiran.com/p1847970
Farzad Jaliliantabar, Gholamhassan Najafi , Barat Ghobadian, "Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition", Fuel and Combustion 11, no.1 (2018): 49-67. magiran.com/p1847970
فرزاد جلیلیان تبار، غلامحسن نجفی ، برات قبادیان، (1397). 'بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی'، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، صص.49-67. magiran.com/p1847970
Farzad Jaliliantabar, Gholamhassan Najafi , Barat Ghobadian, (2018). 'Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition', Fuel and Combustion, 11(1), pp.49-67. magiran.com/p1847970
فرزاد جلیلیان تبار؛ غلامحسن نجفی ؛ برات قبادیان. "بررسی تاثیر استفاده از سامانه بازخورانی گازهای خروجی و سوخت بیودیزل بر پارامترهای احتراقی، دوده و آلاینده NOx یک موتور اشتعال تراکمی". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،1 ، 1397، 49-67. magiran.com/p1847970
Farzad Jaliliantabar; Gholamhassan Najafi ; Barat Ghobadian. "Investigation of EGR rate and biodiesel fuel effects on the combustion parameters, soot and NOx emission of a compression ignition", Fuel and Combustion, 11, 1, 2018, 49-67. magiran.com/p1847970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال