ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جلیلی مهر، محمد مقیمان ، حمید نیازمند، (1397). تحلیل عددی و آزمایشگاهی اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، خصوصیات احتراقی، درخشندگی و تولید NOx در شعله نفوذی گاز طبیعی، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، 83-99. magiran.com/p1847973
Mohammad Jalilimehr, Mohammad Moghiman , Hamid Niazmand, (2018). Investigating the effect of direct heating of natural gas on soot formation, flame temperature, luminosity and emissions: A Combined Experimental and Numerical Approach, Fuel and Combustion, 11(1), 83-99. magiran.com/p1847973
محمد جلیلی مهر، محمد مقیمان ، حمید نیازمند، تحلیل عددی و آزمایشگاهی اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، خصوصیات احتراقی، درخشندگی و تولید NOx در شعله نفوذی گاز طبیعی. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(1): 83-99. magiran.com/p1847973
Mohammad Jalilimehr, Mohammad Moghiman , Hamid Niazmand, Investigating the effect of direct heating of natural gas on soot formation, flame temperature, luminosity and emissions: A Combined Experimental and Numerical Approach, Fuel and Combustion, 2018; 11(1): 83-99. magiran.com/p1847973
محمد جلیلی مهر، محمد مقیمان ، حمید نیازمند، "تحلیل عددی و آزمایشگاهی اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، خصوصیات احتراقی، درخشندگی و تولید NOx در شعله نفوذی گاز طبیعی"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 1 (1397): 83-99. magiran.com/p1847973
Mohammad Jalilimehr, Mohammad Moghiman , Hamid Niazmand, "Investigating the effect of direct heating of natural gas on soot formation, flame temperature, luminosity and emissions: A Combined Experimental and Numerical Approach", Fuel and Combustion 11, no.1 (2018): 83-99. magiran.com/p1847973
محمد جلیلی مهر، محمد مقیمان ، حمید نیازمند، (1397). 'تحلیل عددی و آزمایشگاهی اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، خصوصیات احتراقی، درخشندگی و تولید NOx در شعله نفوذی گاز طبیعی'، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، صص.83-99. magiran.com/p1847973
Mohammad Jalilimehr, Mohammad Moghiman , Hamid Niazmand, (2018). 'Investigating the effect of direct heating of natural gas on soot formation, flame temperature, luminosity and emissions: A Combined Experimental and Numerical Approach', Fuel and Combustion, 11(1), pp.83-99. magiran.com/p1847973
محمد جلیلی مهر؛ محمد مقیمان ؛ حمید نیازمند. "تحلیل عددی و آزمایشگاهی اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، خصوصیات احتراقی، درخشندگی و تولید NOx در شعله نفوذی گاز طبیعی". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،1 ، 1397، 83-99. magiran.com/p1847973
Mohammad Jalilimehr; Mohammad Moghiman ; Hamid Niazmand. "Investigating the effect of direct heating of natural gas on soot formation, flame temperature, luminosity and emissions: A Combined Experimental and Numerical Approach", Fuel and Combustion, 11, 1, 2018, 83-99. magiran.com/p1847973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال