ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود عیدی عطارزاده، صادق تابع جماعت ، محمد فرشچی، محمود مانی، (1397). بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، 101-120. magiran.com/p1847976
Masoud Eidiattarzade, Sadegh Tabejamaat , Mohammad Farshchi, Mahmoud Mani, (2018). Numerically investigation of the effect of initial temperature on the ignition in a shear-less mixing layer, Fuel and Combustion, 11(1), 101-120. magiran.com/p1847976
مسعود عیدی عطارزاده، صادق تابع جماعت ، محمد فرشچی، محمود مانی، بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(1): 101-120. magiran.com/p1847976
Masoud Eidiattarzade, Sadegh Tabejamaat , Mohammad Farshchi, Mahmoud Mani, Numerically investigation of the effect of initial temperature on the ignition in a shear-less mixing layer, Fuel and Combustion, 2018; 11(1): 101-120. magiran.com/p1847976
مسعود عیدی عطارزاده، صادق تابع جماعت ، محمد فرشچی، محمود مانی، "بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 1 (1397): 101-120. magiran.com/p1847976
Masoud Eidiattarzade, Sadegh Tabejamaat , Mohammad Farshchi, Mahmoud Mani, "Numerically investigation of the effect of initial temperature on the ignition in a shear-less mixing layer", Fuel and Combustion 11, no.1 (2018): 101-120. magiran.com/p1847976
مسعود عیدی عطارزاده، صادق تابع جماعت ، محمد فرشچی، محمود مانی، (1397). 'بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی'، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، صص.101-120. magiran.com/p1847976
Masoud Eidiattarzade, Sadegh Tabejamaat , Mohammad Farshchi, Mahmoud Mani, (2018). 'Numerically investigation of the effect of initial temperature on the ignition in a shear-less mixing layer', Fuel and Combustion, 11(1), pp.101-120. magiran.com/p1847976
مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت ؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی. "بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،1 ، 1397، 101-120. magiran.com/p1847976
Masoud Eidiattarzade; Sadegh Tabejamaat ; Mohammad Farshchi; Mahmoud Mani. "Numerically investigation of the effect of initial temperature on the ignition in a shear-less mixing layer", Fuel and Combustion, 11, 1, 2018, 101-120. magiran.com/p1847976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال