ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم عبدی اقدم ، مهرداد سرابی، مجتبی مهربد خمیرانی، (1397). مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، 121-134. magiran.com/p1847978
Ebrahim Abdi Aghdam , Mehrdad Sarabi, Mojtaba Mehrbod Khomeyrani, (2018). Experimental study of laminar burning velocity for dual fuel (Gasoline-NG)-Air mixture using pressure record in a spherical combustion bomb at higher primary pressure, Fuel and Combustion, 11(1), 121-134. magiran.com/p1847978
ابراهیم عبدی اقدم ، مهرداد سرابی، مجتبی مهربد خمیرانی، مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا. نشریه سوخت و احتراق، 1397؛ 11(1): 121-134. magiran.com/p1847978
Ebrahim Abdi Aghdam , Mehrdad Sarabi, Mojtaba Mehrbod Khomeyrani, Experimental study of laminar burning velocity for dual fuel (Gasoline-NG)-Air mixture using pressure record in a spherical combustion bomb at higher primary pressure, Fuel and Combustion, 2018; 11(1): 121-134. magiran.com/p1847978
ابراهیم عبدی اقدم ، مهرداد سرابی، مجتبی مهربد خمیرانی، "مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا"، نشریه سوخت و احتراق 11، شماره 1 (1397): 121-134. magiran.com/p1847978
Ebrahim Abdi Aghdam , Mehrdad Sarabi, Mojtaba Mehrbod Khomeyrani, "Experimental study of laminar burning velocity for dual fuel (Gasoline-NG)-Air mixture using pressure record in a spherical combustion bomb at higher primary pressure", Fuel and Combustion 11, no.1 (2018): 121-134. magiran.com/p1847978
ابراهیم عبدی اقدم ، مهرداد سرابی، مجتبی مهربد خمیرانی، (1397). 'مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا'، نشریه سوخت و احتراق، 11(1)، صص.121-134. magiran.com/p1847978
Ebrahim Abdi Aghdam , Mehrdad Sarabi, Mojtaba Mehrbod Khomeyrani, (2018). 'Experimental study of laminar burning velocity for dual fuel (Gasoline-NG)-Air mixture using pressure record in a spherical combustion bomb at higher primary pressure', Fuel and Combustion, 11(1), pp.121-134. magiran.com/p1847978
ابراهیم عبدی اقدم ؛ مهرداد سرابی؛ مجتبی مهربد خمیرانی. "مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا". نشریه سوخت و احتراق، 11 ،1 ، 1397، 121-134. magiran.com/p1847978
Ebrahim Abdi Aghdam ; Mehrdad Sarabi; Mojtaba Mehrbod Khomeyrani. "Experimental study of laminar burning velocity for dual fuel (Gasoline-NG)-Air mixture using pressure record in a spherical combustion bomb at higher primary pressure", Fuel and Combustion, 11, 1, 2018, 121-134. magiran.com/p1847978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال