ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده ملک پور جرقویه، سیدعلی حسن زاده تبریزی، علی صفار، (1397). سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12(45)، 131-138. magiran.com/p1847993
Mozhdeh Malekpour , Seyed Ali Hassanzadeh Tabrizi, Ali Saffar Teluri, (2018). Precipitation synthesis and luminescence properties of MgAl2O4 nanoparticles doped with samarium, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12(45), 131-138. magiran.com/p1847993
مژده ملک پور جرقویه، سیدعلی حسن زاده تبریزی، علی صفار، سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1397؛ 12(45): 131-138. magiran.com/p1847993
Mozhdeh Malekpour , Seyed Ali Hassanzadeh Tabrizi, Ali Saffar Teluri, Precipitation synthesis and luminescence properties of MgAl2O4 nanoparticles doped with samarium, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2018; 12(45): 131-138. magiran.com/p1847993
مژده ملک پور جرقویه، سیدعلی حسن زاده تبریزی، علی صفار، "سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 12، شماره 45 (1397): 131-138. magiran.com/p1847993
Mozhdeh Malekpour , Seyed Ali Hassanzadeh Tabrizi, Ali Saffar Teluri, "Precipitation synthesis and luminescence properties of MgAl2O4 nanoparticles doped with samarium", Advanced Prosesses in Materials Engineering 12, no.45 (2018): 131-138. magiran.com/p1847993
مژده ملک پور جرقویه، سیدعلی حسن زاده تبریزی، علی صفار، (1397). 'سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12(45)، صص.131-138. magiran.com/p1847993
Mozhdeh Malekpour , Seyed Ali Hassanzadeh Tabrizi, Ali Saffar Teluri, (2018). 'Precipitation synthesis and luminescence properties of MgAl2O4 nanoparticles doped with samarium', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12(45), pp.131-138. magiran.com/p1847993
مژده ملک پور جرقویه؛ سیدعلی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار. "سنتز و بررسی خواص لومینسانس نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم دوپ شده با ساماریوم به روش هم رسوبی". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12 ،45 ، 1397، 131-138. magiran.com/p1847993
Mozhdeh Malekpour ; Seyed Ali Hassanzadeh Tabrizi; Ali Saffar Teluri. "Precipitation synthesis and luminescence properties of MgAl2O4 nanoparticles doped with samarium", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12, 45, 2018, 131-138. magiran.com/p1847993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال