ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مونیان اردستانی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، محمد حسین قربانی، مرتضی گرزین، (1397). اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(2)، 435-446. magiran.com/p1848408
M. Mounian Ardestani, F. Ghaderi-Far, E. Zeinali, M. H. Ghorbani, M. Gorzin, (2018). The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.), Iranian Journal of Field Crops Research, 16(2), 435-446. magiran.com/p1848408
محمد مونیان اردستانی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، محمد حسین قربانی، مرتضی گرزین، اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.). نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1397؛ 16(2): 435-446. magiran.com/p1848408
M. Mounian Ardestani, F. Ghaderi-Far, E. Zeinali, M. H. Ghorbani, M. Gorzin, The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.), Iranian Journal of Field Crops Research, 2018; 16(2): 435-446. magiran.com/p1848408
محمد مونیان اردستانی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، محمد حسین قربانی، مرتضی گرزین، "اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 16، شماره 2 (1397): 435-446. magiran.com/p1848408
M. Mounian Ardestani, F. Ghaderi-Far, E. Zeinali, M. H. Ghorbani, M. Gorzin, "The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.)", Iranian Journal of Field Crops Research 16, no.2 (2018): 435-446. magiran.com/p1848408
محمد مونیان اردستانی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، محمد حسین قربانی، مرتضی گرزین، (1397). 'اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(2)، صص.435-446. magiran.com/p1848408
M. Mounian Ardestani, F. Ghaderi-Far, E. Zeinali, M. H. Ghorbani, M. Gorzin, (2018). 'The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.)', Iranian Journal of Field Crops Research, 16(2), pp.435-446. magiran.com/p1848408
محمد مونیان اردستانی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ محمد حسین قربانی؛ مرتضی گرزین. "اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16 ،2 ، 1397، 435-446. magiran.com/p1848408
M. Mounian Ardestani; F. Ghaderi-Far; E. Zeinali; M. H. Ghorbani; M. Gorzin. "The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.)", Iranian Journal of Field Crops Research, 16, 2, 2018, 435-446. magiran.com/p1848408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال