ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه نعیمی کیا ، امین غلامی، (1396). اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند، نشریه رفتار حرکتی، 9(30)، 71-86. magiran.com/p1848493
Malihe Naemi Kia , Amin Gholami, (2018). Effect of Walking Training on Artificial Cobblestone Mats on Gait Spatio-Temporal Parameters for the Elderly Women, Motor Behavior, 9(30), 71-86. magiran.com/p1848493
ملیحه نعیمی کیا ، امین غلامی، اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند. نشریه رفتار حرکتی، 1396؛ 9(30): 71-86. magiran.com/p1848493
Malihe Naemi Kia , Amin Gholami, Effect of Walking Training on Artificial Cobblestone Mats on Gait Spatio-Temporal Parameters for the Elderly Women, Motor Behavior, 2018; 9(30): 71-86. magiran.com/p1848493
ملیحه نعیمی کیا ، امین غلامی، "اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند"، نشریه رفتار حرکتی 9، شماره 30 (1396): 71-86. magiran.com/p1848493
Malihe Naemi Kia , Amin Gholami, "Effect of Walking Training on Artificial Cobblestone Mats on Gait Spatio-Temporal Parameters for the Elderly Women", Motor Behavior 9, no.30 (2018): 71-86. magiran.com/p1848493
ملیحه نعیمی کیا ، امین غلامی، (1396). 'اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند'، نشریه رفتار حرکتی، 9(30)، صص.71-86. magiran.com/p1848493
Malihe Naemi Kia , Amin Gholami, (2018). 'Effect of Walking Training on Artificial Cobblestone Mats on Gait Spatio-Temporal Parameters for the Elderly Women', Motor Behavior, 9(30), pp.71-86. magiran.com/p1848493
ملیحه نعیمی کیا ؛ امین غلامی. "اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند". نشریه رفتار حرکتی، 9 ،30 ، 1396، 71-86. magiran.com/p1848493
Malihe Naemi Kia ; Amin Gholami. "Effect of Walking Training on Artificial Cobblestone Mats on Gait Spatio-Temporal Parameters for the Elderly Women", Motor Behavior, 9, 30, 2018, 71-86. magiran.com/p1848493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال