ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صحبتیها، علی اکبر جابری مقدم، مهدی شهبازی ، (1396). تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان، نشریه رفتار حرکتی، 9(30)، 115-134. magiran.com/p1848496
Mohammad Sohbatiha, Ali Akbar Jaberimoqadam, Mehdi Shahbazi , (2018). The Effect of Errorless, Error Full Practice and Scaling Equipment Methods on Learning of Basketball Free Throw Skill in Children, Motor Behavior, 9(30), 115-134. magiran.com/p1848496
محمد صحبتیها، علی اکبر جابری مقدم، مهدی شهبازی ، تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان. نشریه رفتار حرکتی، 1396؛ 9(30): 115-134. magiran.com/p1848496
Mohammad Sohbatiha, Ali Akbar Jaberimoqadam, Mehdi Shahbazi , The Effect of Errorless, Error Full Practice and Scaling Equipment Methods on Learning of Basketball Free Throw Skill in Children, Motor Behavior, 2018; 9(30): 115-134. magiran.com/p1848496
محمد صحبتیها، علی اکبر جابری مقدم، مهدی شهبازی ، "تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان"، نشریه رفتار حرکتی 9، شماره 30 (1396): 115-134. magiran.com/p1848496
Mohammad Sohbatiha, Ali Akbar Jaberimoqadam, Mehdi Shahbazi , "The Effect of Errorless, Error Full Practice and Scaling Equipment Methods on Learning of Basketball Free Throw Skill in Children", Motor Behavior 9, no.30 (2018): 115-134. magiran.com/p1848496
محمد صحبتیها، علی اکبر جابری مقدم، مهدی شهبازی ، (1396). 'تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان'، نشریه رفتار حرکتی، 9(30)، صص.115-134. magiran.com/p1848496
Mohammad Sohbatiha, Ali Akbar Jaberimoqadam, Mehdi Shahbazi , (2018). 'The Effect of Errorless, Error Full Practice and Scaling Equipment Methods on Learning of Basketball Free Throw Skill in Children', Motor Behavior, 9(30), pp.115-134. magiran.com/p1848496
محمد صحبتیها؛ علی اکبر جابری مقدم؛ مهدی شهبازی . "تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان". نشریه رفتار حرکتی، 9 ،30 ، 1396، 115-134. magiran.com/p1848496
Mohammad Sohbatiha; Ali Akbar Jaberimoqadam; Mehdi Shahbazi . "The Effect of Errorless, Error Full Practice and Scaling Equipment Methods on Learning of Basketball Free Throw Skill in Children", Motor Behavior, 9, 30, 2018, 115-134. magiran.com/p1848496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال