ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا رجبی، مریم یوسفی مقدم، خالد اصلانی، (1397). ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابل های شوهران مبتلا به مواد افیونی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17(65)، 105-125. magiran.com/p1848535
Gholamreza Rajabi, Maryam Yousefi Moghaddam, Khaled Aslani, (2018). Testing the Model of Women's Depression and Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas and Coping Styles of Opiate husbands, Counseling Research & Developments, 17(65), 105-125. magiran.com/p1848535
غلامرضا رجبی، مریم یوسفی مقدم، خالد اصلانی، ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابل های شوهران مبتلا به مواد افیونی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1397؛ 17(65): 105-125. magiran.com/p1848535
Gholamreza Rajabi, Maryam Yousefi Moghaddam, Khaled Aslani, Testing the Model of Women's Depression and Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas and Coping Styles of Opiate husbands, Counseling Research & Developments, 2018; 17(65): 105-125. magiran.com/p1848535
غلامرضا رجبی، مریم یوسفی مقدم، خالد اصلانی، "ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابل های شوهران مبتلا به مواد افیونی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 17، شماره 65 (1397): 105-125. magiran.com/p1848535
Gholamreza Rajabi, Maryam Yousefi Moghaddam, Khaled Aslani, "Testing the Model of Women's Depression and Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas and Coping Styles of Opiate husbands", Counseling Research & Developments 17, no.65 (2018): 105-125. magiran.com/p1848535
غلامرضا رجبی، مریم یوسفی مقدم، خالد اصلانی، (1397). 'ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابل های شوهران مبتلا به مواد افیونی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17(65)، صص.105-125. magiran.com/p1848535
Gholamreza Rajabi, Maryam Yousefi Moghaddam, Khaled Aslani, (2018). 'Testing the Model of Women's Depression and Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas and Coping Styles of Opiate husbands', Counseling Research & Developments, 17(65), pp.105-125. magiran.com/p1848535
غلامرضا رجبی؛ مریم یوسفی مقدم؛ خالد اصلانی. "ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابل های شوهران مبتلا به مواد افیونی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17 ،65 ، 1397، 105-125. magiran.com/p1848535
Gholamreza Rajabi; Maryam Yousefi Moghaddam; Khaled Aslani. "Testing the Model of Women's Depression and Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas and Coping Styles of Opiate husbands", Counseling Research & Developments, 17, 65, 2018, 105-125. magiran.com/p1848535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال