ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رودباری، حسین شاهسوند حسنی ، قاسم محمدی نژاد، (1397). برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25)، 101-109. magiran.com/p1848579
Zahra Roudbari, Hossein Shahsavand Hassani Dr , Ghasem Mohammadinejad, (2018). The Estimation of Breeding Value of Iranian Secondary Tritipyrum based on Stress Tolerance Indices by Best Linear Unbiased Prediction, Journal of Crop Breeding, 10(25), 101-109. magiran.com/p1848579
زهرا رودباری، حسین شاهسوند حسنی ، قاسم محمدی نژاد، برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1397؛ 10(25): 101-109. magiran.com/p1848579
Zahra Roudbari, Hossein Shahsavand Hassani Dr , Ghasem Mohammadinejad, The Estimation of Breeding Value of Iranian Secondary Tritipyrum based on Stress Tolerance Indices by Best Linear Unbiased Prediction, Journal of Crop Breeding, 2018; 10(25): 101-109. magiran.com/p1848579
زهرا رودباری، حسین شاهسوند حسنی ، قاسم محمدی نژاد، "برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10، شماره 25 (1397): 101-109. magiran.com/p1848579
Zahra Roudbari, Hossein Shahsavand Hassani Dr , Ghasem Mohammadinejad, "The Estimation of Breeding Value of Iranian Secondary Tritipyrum based on Stress Tolerance Indices by Best Linear Unbiased Prediction", Journal of Crop Breeding 10, no.25 (2018): 101-109. magiran.com/p1848579
زهرا رودباری، حسین شاهسوند حسنی ، قاسم محمدی نژاد، (1397). 'برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25)، صص.101-109. magiran.com/p1848579
Zahra Roudbari, Hossein Shahsavand Hassani Dr , Ghasem Mohammadinejad, (2018). 'The Estimation of Breeding Value of Iranian Secondary Tritipyrum based on Stress Tolerance Indices by Best Linear Unbiased Prediction', Journal of Crop Breeding, 10(25), pp.101-109. magiran.com/p1848579
زهرا رودباری؛ حسین شاهسوند حسنی ؛ قاسم محمدی نژاد. "برآورد ارزش اصلاحی لاین های تریتی پایرم ثانویه ایرانی برمبنای شاخص های تحمل به تنش در شرایط تنش شوری با روش بهترین پیش بینی خطی متعادل". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10 ،25 ، 1397، 101-109. magiran.com/p1848579
Zahra Roudbari; Hossein Shahsavand Hassani Dr ; Ghasem Mohammadinejad. "The Estimation of Breeding Value of Iranian Secondary Tritipyrum based on Stress Tolerance Indices by Best Linear Unbiased Prediction", Journal of Crop Breeding, 10, 25, 2018, 101-109. magiran.com/p1848579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال