ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود صادق زاده اهری، پیمان شریفی ، رحمت الله کریمی زاده، محتشم محمدی، (1397). برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای آلل، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25)، 176-184. magiran.com/p1848587
Davoud Sadeghzadeh-Ahari Dr, Peyman Sharifi Dr , Rahmatallah Karimizadeh Dr, Mohtasham Mohammadi Dr, (2018). Estimation of Genetic Parameters of Yield and Yield Components in Rainfed Durum Wheat through Diallel Cross, Journal of Crop Breeding, 10(25), 176-184. magiran.com/p1848587
داود صادق زاده اهری، پیمان شریفی ، رحمت الله کریمی زاده، محتشم محمدی، برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای آلل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1397؛ 10(25): 176-184. magiran.com/p1848587
Davoud Sadeghzadeh-Ahari Dr, Peyman Sharifi Dr , Rahmatallah Karimizadeh Dr, Mohtasham Mohammadi Dr, Estimation of Genetic Parameters of Yield and Yield Components in Rainfed Durum Wheat through Diallel Cross, Journal of Crop Breeding, 2018; 10(25): 176-184. magiran.com/p1848587
داود صادق زاده اهری، پیمان شریفی ، رحمت الله کریمی زاده، محتشم محمدی، "برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای آلل"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10، شماره 25 (1397): 176-184. magiran.com/p1848587
Davoud Sadeghzadeh-Ahari Dr, Peyman Sharifi Dr , Rahmatallah Karimizadeh Dr, Mohtasham Mohammadi Dr, "Estimation of Genetic Parameters of Yield and Yield Components in Rainfed Durum Wheat through Diallel Cross", Journal of Crop Breeding 10, no.25 (2018): 176-184. magiran.com/p1848587
داود صادق زاده اهری، پیمان شریفی ، رحمت الله کریمی زاده، محتشم محمدی، (1397). 'برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای آلل'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25)، صص.176-184. magiran.com/p1848587
Davoud Sadeghzadeh-Ahari Dr, Peyman Sharifi Dr , Rahmatallah Karimizadeh Dr, Mohtasham Mohammadi Dr, (2018). 'Estimation of Genetic Parameters of Yield and Yield Components in Rainfed Durum Wheat through Diallel Cross', Journal of Crop Breeding, 10(25), pp.176-184. magiran.com/p1848587
داود صادق زاده اهری؛ پیمان شریفی ؛ رحمت الله کریمی زاده؛ محتشم محمدی. "برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم دیم با استفاده از تلاقی دای آلل". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10 ،25 ، 1397، 176-184. magiran.com/p1848587
Davoud Sadeghzadeh-Ahari Dr; Peyman Sharifi Dr ; Rahmatallah Karimizadeh Dr; Mohtasham Mohammadi Dr. "Estimation of Genetic Parameters of Yield and Yield Components in Rainfed Durum Wheat through Diallel Cross", Journal of Crop Breeding, 10, 25, 2018, 176-184. magiran.com/p1848587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال