ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرج الله هدایت نیا ، (1396). نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن، پژوهشنامه معارف قرآنی، 8(30)، 57-80. magiran.com/p1849061
Farajolah Hedayatnia , (2017). A Critique of the Theory of Female Subordinate Creation in the Quran, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 8(30), 57-80. magiran.com/p1849061
فرج الله هدایت نیا ، نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن. پژوهشنامه معارف قرآنی، 1396؛ 8(30): 57-80. magiran.com/p1849061
Farajolah Hedayatnia , A Critique of the Theory of Female Subordinate Creation in the Quran, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2017; 8(30): 57-80. magiran.com/p1849061
فرج الله هدایت نیا ، "نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن"، پژوهشنامه معارف قرآنی 8، شماره 30 (1396): 57-80. magiran.com/p1849061
Farajolah Hedayatnia , "A Critique of the Theory of Female Subordinate Creation in the Quran", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 8, no.30 (2017): 57-80. magiran.com/p1849061
فرج الله هدایت نیا ، (1396). 'نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 8(30)، صص.57-80. magiran.com/p1849061
Farajolah Hedayatnia , (2017). 'A Critique of the Theory of Female Subordinate Creation in the Quran', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 8(30), pp.57-80. magiran.com/p1849061
فرج الله هدایت نیا . "نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن". پژوهشنامه معارف قرآنی، 8 ،30 ، 1396، 57-80. magiran.com/p1849061
Farajolah Hedayatnia . "A Critique of the Theory of Female Subordinate Creation in the Quran", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 8, 30, 2017, 57-80. magiran.com/p1849061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال