ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مستانه صادقی، زهرا عباسپور ، فروغ نامجویان، بهمن چراغیان، (1397). بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(4)، 53-61. magiran.com/p1849147
Mastaneh Sadeghi, Zahra Abbaspoor , Foroogh Namjouyan, Bahman Cheraghian, (2018). Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(4), 53-61. magiran.com/p1849147
مستانه صادقی، زهرا عباسپور ، فروغ نامجویان، بهمن چراغیان، بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(4): 53-61. magiran.com/p1849147
Mastaneh Sadeghi, Zahra Abbaspoor , Foroogh Namjouyan, Bahman Cheraghian, Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(4): 53-61. magiran.com/p1849147
مستانه صادقی، زهرا عباسپور ، فروغ نامجویان، بهمن چراغیان، "بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 4 (1397): 53-61. magiran.com/p1849147
Mastaneh Sadeghi, Zahra Abbaspoor , Foroogh Namjouyan, Bahman Cheraghian, "Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.4 (2018): 53-61. magiran.com/p1849147
مستانه صادقی، زهرا عباسپور ، فروغ نامجویان، بهمن چراغیان، (1397). 'بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(4)، صص.53-61. magiran.com/p1849147
Mastaneh Sadeghi, Zahra Abbaspoor , Foroogh Namjouyan, Bahman Cheraghian, (2018). 'Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(4), pp.53-61. magiran.com/p1849147
مستانه صادقی؛ زهرا عباسپور ؛ فروغ نامجویان؛ بهمن چراغیان. "بررسی تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،4 ، 1397، 53-61. magiran.com/p1849147
Mastaneh Sadeghi; Zahra Abbaspoor ; Foroogh Namjouyan; Bahman Cheraghian. "Effect of Glycyrrhiza glabra vaginal cream on the mental symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 4, 2018, 53-61. magiran.com/p1849147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال