ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس حسینیون ، نجمه علمشاهی، (1396). بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت، نشریه گستره علوم آماری، 2(2)، 9-22. magiran.com/p1849371
Narges Hosseinioun , Najmeh Alamshahi, (2017). The Study of the Simulation of the Efficiency of Wavelet Estimation of Trend Functions under Long-term Dependence Errors, , 2(2), 9-22. magiran.com/p1849371
نرگس حسینیون ، نجمه علمشاهی، بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت. نشریه گستره علوم آماری، 1396؛ 2(2): 9-22. magiran.com/p1849371
Narges Hosseinioun , Najmeh Alamshahi, The Study of the Simulation of the Efficiency of Wavelet Estimation of Trend Functions under Long-term Dependence Errors, , 2017; 2(2): 9-22. magiran.com/p1849371
نرگس حسینیون ، نجمه علمشاهی، "بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت"، نشریه گستره علوم آماری 2، شماره 2 (1396): 9-22. magiran.com/p1849371
Narges Hosseinioun , Najmeh Alamshahi, "The Study of the Simulation of the Efficiency of Wavelet Estimation of Trend Functions under Long-term Dependence Errors", 2, no.2 (2017): 9-22. magiran.com/p1849371
نرگس حسینیون ، نجمه علمشاهی، (1396). 'بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت'، نشریه گستره علوم آماری، 2(2)، صص.9-22. magiran.com/p1849371
Narges Hosseinioun , Najmeh Alamshahi, (2017). 'The Study of the Simulation of the Efficiency of Wavelet Estimation of Trend Functions under Long-term Dependence Errors', , 2(2), pp.9-22. magiran.com/p1849371
نرگس حسینیون ؛ نجمه علمشاهی. "بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت". نشریه گستره علوم آماری، 2 ،2 ، 1396، 9-22. magiran.com/p1849371
Narges Hosseinioun ; Najmeh Alamshahi. "The Study of the Simulation of the Efficiency of Wavelet Estimation of Trend Functions under Long-term Dependence Errors", , 2, 2, 2017, 9-22. magiran.com/p1849371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال