ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه حسین پور ، علیرضا فخارزاده جهرمی، (1396). ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای و جایگزینی آن ها، نشریه گستره علوم آماری، 2(2)، 23-32. magiran.com/p1849372
Masomeh Hosseinpour , Alireza Fakharzadeh Jahromi, (2017). The Nutrition Value Assessment and Replacement of Iranian Fruit and Vegetables Based on the Principal Component Analysis and Cluster Analysis, , 2(2), 23-32. magiran.com/p1849372
معصومه حسین پور ، علیرضا فخارزاده جهرمی، ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای و جایگزینی آن ها. نشریه گستره علوم آماری، 1396؛ 2(2): 23-32. magiran.com/p1849372
Masomeh Hosseinpour , Alireza Fakharzadeh Jahromi, The Nutrition Value Assessment and Replacement of Iranian Fruit and Vegetables Based on the Principal Component Analysis and Cluster Analysis, , 2017; 2(2): 23-32. magiran.com/p1849372
معصومه حسین پور ، علیرضا فخارزاده جهرمی، "ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای و جایگزینی آن ها"، نشریه گستره علوم آماری 2، شماره 2 (1396): 23-32. magiran.com/p1849372
Masomeh Hosseinpour , Alireza Fakharzadeh Jahromi, "The Nutrition Value Assessment and Replacement of Iranian Fruit and Vegetables Based on the Principal Component Analysis and Cluster Analysis", 2, no.2 (2017): 23-32. magiran.com/p1849372
معصومه حسین پور ، علیرضا فخارزاده جهرمی، (1396). 'ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای و جایگزینی آن ها'، نشریه گستره علوم آماری، 2(2)، صص.23-32. magiran.com/p1849372
Masomeh Hosseinpour , Alireza Fakharzadeh Jahromi, (2017). 'The Nutrition Value Assessment and Replacement of Iranian Fruit and Vegetables Based on the Principal Component Analysis and Cluster Analysis', , 2(2), pp.23-32. magiran.com/p1849372
معصومه حسین پور ؛ علیرضا فخارزاده جهرمی. "ارزیابی ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای و جایگزینی آن ها". نشریه گستره علوم آماری، 2 ،2 ، 1396، 23-32. magiran.com/p1849372
Masomeh Hosseinpour ; Alireza Fakharzadeh Jahromi. "The Nutrition Value Assessment and Replacement of Iranian Fruit and Vegetables Based on the Principal Component Analysis and Cluster Analysis", , 2, 2, 2017, 23-32. magiran.com/p1849372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال