ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، (1397). فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(1)، 51-60. magiran.com/p1849457
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, (2018). Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz, Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(1), 51-60. magiran.com/p1849457
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1397؛ 12(1): 51-60. magiran.com/p1849457
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2018; 12(1): 51-60. magiran.com/p1849457
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، "فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 12، شماره 1 (1397): 51-60. magiran.com/p1849457
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, "Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz", Iranian Journal of Medical Microbiology 12, no.1 (2018): 51-60. magiran.com/p1849457
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، (1397). 'فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(1)، صص.51-60. magiran.com/p1849457
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, (2018). 'Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz', Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(1), pp.51-60. magiran.com/p1849457
بهزاد جمالی ؛ سجاد جمالی. "فراوانی نسبی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی و خصوصیات مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای تبریز". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12 ،1 ، 1397، 51-60. magiran.com/p1849457
Behzad Jamali ; Sajjad Jamali. "Relative Frequency of Human papillomavirus Genotypes and its Related Characteristics in Women Referred to Alzahra Hospital in Tabriz", Iranian Journal of Medical Microbiology, 12, 1, 2018, 51-60. magiran.com/p1849457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال