ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود رضایی، ابراهیم خوشرفتار، المیرا عطاردی اصل ، محمدعلی سیف ربیعی، (1396). تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 2-11. magiran.com/p1849495
Mahmood Rezaee, Ebrahim Khoushraftar, Elmira Ataroudi Asl , Mohammad-Ali Saif Rabiee, (2017). Acupuncture effects on pain reduction after open cholecystectomy in recovery stage, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 2-11. magiran.com/p1849495
محمود رضایی، ابراهیم خوشرفتار، المیرا عطاردی اصل ، محمدعلی سیف ربیعی، تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 2-11. magiran.com/p1849495
Mahmood Rezaee, Ebrahim Khoushraftar, Elmira Ataroudi Asl , Mohammad-Ali Saif Rabiee, Acupuncture effects on pain reduction after open cholecystectomy in recovery stage, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 2-11. magiran.com/p1849495
محمود رضایی، ابراهیم خوشرفتار، المیرا عطاردی اصل ، محمدعلی سیف ربیعی، "تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 2-11. magiran.com/p1849495
Mahmood Rezaee, Ebrahim Khoushraftar, Elmira Ataroudi Asl , Mohammad-Ali Saif Rabiee, "Acupuncture effects on pain reduction after open cholecystectomy in recovery stage", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 2-11. magiran.com/p1849495
محمود رضایی، ابراهیم خوشرفتار، المیرا عطاردی اصل ، محمدعلی سیف ربیعی، (1396). 'تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.2-11. magiran.com/p1849495
Mahmood Rezaee, Ebrahim Khoushraftar, Elmira Ataroudi Asl , Mohammad-Ali Saif Rabiee, (2017). 'Acupuncture effects on pain reduction after open cholecystectomy in recovery stage', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.2-11. magiran.com/p1849495
محمود رضایی؛ ابراهیم خوشرفتار؛ المیرا عطاردی اصل ؛ محمدعلی سیف ربیعی. "تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 2-11. magiran.com/p1849495
Mahmood Rezaee; Ebrahim Khoushraftar; Elmira Ataroudi Asl ; Mohammad-Ali Saif Rabiee. "Acupuncture effects on pain reduction after open cholecystectomy in recovery stage", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 2-11. magiran.com/p1849495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال