ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکترمرضیه شهیدانی، شیرین پازوکی ، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، اشرف زمانی، (1396). تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 63-73. magiran.com/p1849496
Marzieh Shahidani, Shirin Pazeki , Hesam-Al-Din Moudir, Alireza Kamali, Ashraf Zamani, (2017). Effect of iv injection of two doses of ondansetron in comparison with normal saline in peventing of headaches after spinal anesthesia in pregnant women referred to Taleghani Hospital - Arak, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 63-73. magiran.com/p1849496
دکترمرضیه شهیدانی، شیرین پازوکی ، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، اشرف زمانی، تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 63-73. magiran.com/p1849496
Marzieh Shahidani, Shirin Pazeki , Hesam-Al-Din Moudir, Alireza Kamali, Ashraf Zamani, Effect of iv injection of two doses of ondansetron in comparison with normal saline in peventing of headaches after spinal anesthesia in pregnant women referred to Taleghani Hospital - Arak, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 63-73. magiran.com/p1849496
دکترمرضیه شهیدانی، شیرین پازوکی ، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، اشرف زمانی، "تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 63-73. magiran.com/p1849496
Marzieh Shahidani, Shirin Pazeki , Hesam-Al-Din Moudir, Alireza Kamali, Ashraf Zamani, "Effect of iv injection of two doses of ondansetron in comparison with normal saline in peventing of headaches after spinal anesthesia in pregnant women referred to Taleghani Hospital - Arak", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 63-73. magiran.com/p1849496
دکترمرضیه شهیدانی، شیرین پازوکی ، حسام الدین مدیر، علیرضا کمالی، اشرف زمانی، (1396). 'تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.63-73. magiran.com/p1849496
Marzieh Shahidani, Shirin Pazeki , Hesam-Al-Din Moudir, Alireza Kamali, Ashraf Zamani, (2017). 'Effect of iv injection of two doses of ondansetron in comparison with normal saline in peventing of headaches after spinal anesthesia in pregnant women referred to Taleghani Hospital - Arak', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.63-73. magiran.com/p1849496
دکترمرضیه شهیدانی؛ شیرین پازوکی ؛ حسام الدین مدیر؛ علیرضا کمالی؛ اشرف زمانی. "تاثیر تجویز داخل وریدی دو دوز مختلف اندانسترون در مقایسه با نرمال سالین در جلوگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 63-73. magiran.com/p1849496
Marzieh Shahidani; Shirin Pazeki ; Hesam-Al-Din Moudir; Alireza Kamali; Ashraf Zamani. "Effect of iv injection of two doses of ondansetron in comparison with normal saline in peventing of headaches after spinal anesthesia in pregnant women referred to Taleghani Hospital - Arak", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 63-73. magiran.com/p1849496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال