ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین جراح زاده، علی عبداللهی، شکوفه بهداد، (1396). بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم بر پاسخ همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومی، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 54-62. magiran.com/p1849498
Mohammad-Hussain Jarrahzadeh, Ali Abdoullahi, Shokoofeh Behdad, (2017). Evaluation of the infusion of magnesium sulfate on hemodynamic response after tracheal intubation in patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 54-62. magiran.com/p1849498
محمدحسین جراح زاده، علی عبداللهی، شکوفه بهداد، بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم بر پاسخ همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومی. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 54-62. magiran.com/p1849498
Mohammad-Hussain Jarrahzadeh, Ali Abdoullahi, Shokoofeh Behdad, Evaluation of the infusion of magnesium sulfate on hemodynamic response after tracheal intubation in patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 54-62. magiran.com/p1849498
محمدحسین جراح زاده، علی عبداللهی، شکوفه بهداد، "بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم بر پاسخ همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومی"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 54-62. magiran.com/p1849498
Mohammad-Hussain Jarrahzadeh, Ali Abdoullahi, Shokoofeh Behdad, "Evaluation of the infusion of magnesium sulfate on hemodynamic response after tracheal intubation in patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 54-62. magiran.com/p1849498
محمدحسین جراح زاده، علی عبداللهی، شکوفه بهداد، (1396). 'بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم بر پاسخ همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومی'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.54-62. magiran.com/p1849498
Mohammad-Hussain Jarrahzadeh, Ali Abdoullahi, Shokoofeh Behdad, (2017). 'Evaluation of the infusion of magnesium sulfate on hemodynamic response after tracheal intubation in patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.54-62. magiran.com/p1849498
محمدحسین جراح زاده؛ علی عبداللهی؛ شکوفه بهداد. "بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم بر پاسخ همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه در بیماران کاندید اعمال جراحی شکمی تحت بیهوشی عمومی". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 54-62. magiran.com/p1849498
Mohammad-Hussain Jarrahzadeh; Ali Abdoullahi; Shokoofeh Behdad. "Evaluation of the infusion of magnesium sulfate on hemodynamic response after tracheal intubation in patients candidate for non obstetric gynecologic abdominal surgery", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 54-62. magiran.com/p1849498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال