ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داوود آقامحمدی، مهدی خانبابایی گول ، هاله فرزین، سولماز فخاری، (1396). مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 44-53. magiran.com/p1849500
Davoud Aghamohammady, Mahdi Khanbabaee , Gool Haleh Farzin, Soolmaz Fakhkhari, (2017). The comparison of simulated endotracheal intubation training on mannequin and normal patient in medical students of Tabriz University of Medical Sciences -2015, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 44-53. magiran.com/p1849500
داوود آقامحمدی، مهدی خانبابایی گول ، هاله فرزین، سولماز فخاری، مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 44-53. magiran.com/p1849500
Davoud Aghamohammady, Mahdi Khanbabaee , Gool Haleh Farzin, Soolmaz Fakhkhari, The comparison of simulated endotracheal intubation training on mannequin and normal patient in medical students of Tabriz University of Medical Sciences -2015, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 44-53. magiran.com/p1849500
داوود آقامحمدی، مهدی خانبابایی گول ، هاله فرزین، سولماز فخاری، "مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 44-53. magiran.com/p1849500
Davoud Aghamohammady, Mahdi Khanbabaee , Gool Haleh Farzin, Soolmaz Fakhkhari, "The comparison of simulated endotracheal intubation training on mannequin and normal patient in medical students of Tabriz University of Medical Sciences -2015", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 44-53. magiran.com/p1849500
داوود آقامحمدی، مهدی خانبابایی گول ، هاله فرزین، سولماز فخاری، (1396). 'مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.44-53. magiran.com/p1849500
Davoud Aghamohammady, Mahdi Khanbabaee , Gool Haleh Farzin, Soolmaz Fakhkhari, (2017). 'The comparison of simulated endotracheal intubation training on mannequin and normal patient in medical students of Tabriz University of Medical Sciences -2015', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.44-53. magiran.com/p1849500
داوود آقامحمدی؛ مهدی خانبابایی گول ؛ هاله فرزین؛ سولماز فخاری. "مقایسه آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر روی مانکن و بیمار عادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1394". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 44-53. magiran.com/p1849500
Davoud Aghamohammady; Mahdi Khanbabaee ; Gool Haleh Farzin; Soolmaz Fakhkhari. "The comparison of simulated endotracheal intubation training on mannequin and normal patient in medical students of Tabriz University of Medical Sciences -2015", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 44-53. magiran.com/p1849500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال