ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین ولیزادحسنلویی، مهدیا غلام نژاد ، علیرضا مهدی زاده خلیفانی، سپیده منظوری، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 36-43. magiran.com/p1849501
Mohammad-Amin Valizad Hasanloee , Mahdya Gholam-Nezhad, Alireza Mahdizadeh Khalifani, Sepideh Manzouri, Rahimeh Alizadeh Osalou, (2017). Outcome of Potassium disturbances in ICU patients after mechanical ventilation, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 36-43. magiran.com/p1849501
محمد امین ولیزادحسنلویی، مهدیا غلام نژاد ، علیرضا مهدی زاده خلیفانی، سپیده منظوری، رحیمه علیزاده اوصالو، پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 36-43. magiran.com/p1849501
Mohammad-Amin Valizad Hasanloee , Mahdya Gholam-Nezhad, Alireza Mahdizadeh Khalifani, Sepideh Manzouri, Rahimeh Alizadeh Osalou, Outcome of Potassium disturbances in ICU patients after mechanical ventilation, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 36-43. magiran.com/p1849501
محمد امین ولیزادحسنلویی، مهدیا غلام نژاد ، علیرضا مهدی زاده خلیفانی، سپیده منظوری، رحیمه علیزاده اوصالو، "پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 36-43. magiran.com/p1849501
Mohammad-Amin Valizad Hasanloee , Mahdya Gholam-Nezhad, Alireza Mahdizadeh Khalifani, Sepideh Manzouri, Rahimeh Alizadeh Osalou, "Outcome of Potassium disturbances in ICU patients after mechanical ventilation", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 36-43. magiran.com/p1849501
محمد امین ولیزادحسنلویی، مهدیا غلام نژاد ، علیرضا مهدی زاده خلیفانی، سپیده منظوری، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). 'پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.36-43. magiran.com/p1849501
Mohammad-Amin Valizad Hasanloee , Mahdya Gholam-Nezhad, Alireza Mahdizadeh Khalifani, Sepideh Manzouri, Rahimeh Alizadeh Osalou, (2017). 'Outcome of Potassium disturbances in ICU patients after mechanical ventilation', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.36-43. magiran.com/p1849501
محمد امین ولیزادحسنلویی؛ مهدیا غلام نژاد ؛ علیرضا مهدی زاده خلیفانی؛ سپیده منظوری؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "پیامد اختلالات پتاسیم در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 36-43. magiran.com/p1849501
Mohammad-Amin Valizad Hasanloee ; Mahdya Gholam-Nezhad; Alireza Mahdizadeh Khalifani; Sepideh Manzouri; Rahimeh Alizadeh Osalou. "Outcome of Potassium disturbances in ICU patients after mechanical ventilation", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 36-43. magiran.com/p1849501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال