ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نودهی، عباس گنجعلی ، حسین شمس آبادی، (1397). إشکالیه التوفیق بین الدونیه والتعویض فی قوه ادونیس وشاملو الإبداعیه انطلاقا من اتجاه آدلر النفسی، مجله اللغه العربیه و آدابها، 14(36)، 163-184. magiran.com/p1849502
Mehdi Nowdehi, Abbas Gangali , Hosein Shamsabady, (2018). A Theoretical Investigation of Inferiority Complex Phenomenon and the Mechanisms of Compensation in Adonis and Shamlu's Poetry based on Adler's Psychoanalysis, Arabic Language and Literature, 14(36), 163-184. magiran.com/p1849502
مهدی نودهی، عباس گنجعلی ، حسین شمس آبادی، إشکالیه التوفیق بین الدونیه والتعویض فی قوه ادونیس وشاملو الإبداعیه انطلاقا من اتجاه آدلر النفسی. مجله اللغه العربیه و آدابها، 1397؛ 14(36): 163-184. magiran.com/p1849502
Mehdi Nowdehi, Abbas Gangali , Hosein Shamsabady, A Theoretical Investigation of Inferiority Complex Phenomenon and the Mechanisms of Compensation in Adonis and Shamlu's Poetry based on Adler's Psychoanalysis, Arabic Language and Literature, 2018; 14(36): 163-184. magiran.com/p1849502
مهدی نودهی، عباس گنجعلی ، حسین شمس آبادی، "إشکالیه التوفیق بین الدونیه والتعویض فی قوه ادونیس وشاملو الإبداعیه انطلاقا من اتجاه آدلر النفسی"، مجله اللغه العربیه و آدابها 14، شماره 36 (1397): 163-184. magiran.com/p1849502
Mehdi Nowdehi, Abbas Gangali , Hosein Shamsabady, "A Theoretical Investigation of Inferiority Complex Phenomenon and the Mechanisms of Compensation in Adonis and Shamlu's Poetry based on Adler's Psychoanalysis", Arabic Language and Literature 14, no.36 (2018): 163-184. magiran.com/p1849502
مهدی نودهی، عباس گنجعلی ، حسین شمس آبادی، (1397). 'إشکالیه التوفیق بین الدونیه والتعویض فی قوه ادونیس وشاملو الإبداعیه انطلاقا من اتجاه آدلر النفسی'، مجله اللغه العربیه و آدابها، 14(36)، صص.163-184. magiran.com/p1849502
Mehdi Nowdehi, Abbas Gangali , Hosein Shamsabady, (2018). 'A Theoretical Investigation of Inferiority Complex Phenomenon and the Mechanisms of Compensation in Adonis and Shamlu's Poetry based on Adler's Psychoanalysis', Arabic Language and Literature, 14(36), pp.163-184. magiran.com/p1849502
مهدی نودهی؛ عباس گنجعلی ؛ حسین شمس آبادی. "إشکالیه التوفیق بین الدونیه والتعویض فی قوه ادونیس وشاملو الإبداعیه انطلاقا من اتجاه آدلر النفسی". مجله اللغه العربیه و آدابها، 14 ،36 ، 1397، 163-184. magiran.com/p1849502
Mehdi Nowdehi; Abbas Gangali ; Hosein Shamsabady. "A Theoretical Investigation of Inferiority Complex Phenomenon and the Mechanisms of Compensation in Adonis and Shamlu's Poetry based on Adler's Psychoanalysis", Arabic Language and Literature, 14, 36, 2018, 163-184. magiran.com/p1849502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال