ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه حسین رضایی، مهدی احمدی نژاد، یونس جهانی، زهرا نورالدینی ، (1396). تاثیر اکسیژن موضعی بر بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ترومای بیمارستان باهنر کرمان، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 21-35. magiran.com/p1849503
Hakimeh Hosseinrezaei, Mehdi Ahmadinejad, Yones Jahani, Zahra Noradini , (2017). Effect of Topical Oxygen on Healing of Bedsores in Trauma ICU Patients at Bahonar Hospital, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), 21-35. magiran.com/p1849503
حکیمه حسین رضایی، مهدی احمدی نژاد، یونس جهانی، زهرا نورالدینی ، تاثیر اکسیژن موضعی بر بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ترومای بیمارستان باهنر کرمان. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 21-35. magiran.com/p1849503
Hakimeh Hosseinrezaei, Mehdi Ahmadinejad, Yones Jahani, Zahra Noradini , Effect of Topical Oxygen on Healing of Bedsores in Trauma ICU Patients at Bahonar Hospital, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(3): 21-35. magiran.com/p1849503
حکیمه حسین رضایی، مهدی احمدی نژاد، یونس جهانی، زهرا نورالدینی ، "تاثیر اکسیژن موضعی بر بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ترومای بیمارستان باهنر کرمان"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 21-35. magiran.com/p1849503
Hakimeh Hosseinrezaei, Mehdi Ahmadinejad, Yones Jahani, Zahra Noradini , "Effect of Topical Oxygen on Healing of Bedsores in Trauma ICU Patients at Bahonar Hospital", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.3 (2017): 21-35. magiran.com/p1849503
حکیمه حسین رضایی، مهدی احمدی نژاد، یونس جهانی، زهرا نورالدینی ، (1396). 'تاثیر اکسیژن موضعی بر بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ترومای بیمارستان باهنر کرمان'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.21-35. magiran.com/p1849503
Hakimeh Hosseinrezaei, Mehdi Ahmadinejad, Yones Jahani, Zahra Noradini , (2017). 'Effect of Topical Oxygen on Healing of Bedsores in Trauma ICU Patients at Bahonar Hospital', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(3), pp.21-35. magiran.com/p1849503
حکیمه حسین رضایی؛ مهدی احمدی نژاد؛ یونس جهانی؛ زهرا نورالدینی . "تاثیر اکسیژن موضعی بر بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه ترومای بیمارستان باهنر کرمان". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 21-35. magiran.com/p1849503
Hakimeh Hosseinrezaei; Mehdi Ahmadinejad; Yones Jahani; Zahra Noradini . "Effect of Topical Oxygen on Healing of Bedsores in Trauma ICU Patients at Bahonar Hospital", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 3, 2017, 21-35. magiran.com/p1849503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال