ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی یوسفی، حسین باقری، جواد نوریان، احمد خسروی، محمدرضا خطیبی، (1396). بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی تهوع بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، 12-20. magiran.com/p1849504
عباسعلی یوسفی، حسین باقری، جواد نوریان، احمد خسروی، محمدرضا خطیبی، بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی تهوع بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(3): 12-20. magiran.com/p1849504
عباسعلی یوسفی، حسین باقری، جواد نوریان، احمد خسروی، محمدرضا خطیبی، "بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی تهوع بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 3 (1396): 12-20. magiran.com/p1849504
عباسعلی یوسفی، حسین باقری، جواد نوریان، احمد خسروی، محمدرضا خطیبی، (1396). 'بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی تهوع بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(3)، صص.12-20. magiran.com/p1849504
عباسعلی یوسفی؛ حسین باقری؛ جواد نوریان؛ احمد خسروی؛ محمدرضا خطیبی. "بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی تهوع بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،3 ، 1396، 12-20. magiran.com/p1849504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال