ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر طل، بهرام محبی، رویا صادقی، مهدی یاسری، (1397). روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(1)، 17-23. magiran.com/p1849553
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Roya Sadeghi, Mehdi Yaseri, (2018). The Psychometrics of Mental, Physical, and Spiritual Well-being Scale and Its Subscales among the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Journal of Health System Research, 14(1), 17-23. magiran.com/p1849553
آذر طل، بهرام محبی، رویا صادقی، مهدی یاسری، روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 14(1): 17-23. magiran.com/p1849553
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Roya Sadeghi, Mehdi Yaseri, The Psychometrics of Mental, Physical, and Spiritual Well-being Scale and Its Subscales among the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Journal of Health System Research, 2018; 14(1): 17-23. magiran.com/p1849553
آذر طل، بهرام محبی، رویا صادقی، مهدی یاسری، "روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله تحقیقات نظام سلامت 14، شماره 1 (1397): 17-23. magiran.com/p1849553
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Roya Sadeghi, Mehdi Yaseri, "The Psychometrics of Mental, Physical, and Spiritual Well-being Scale and Its Subscales among the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus", Journal of Health System Research 14, no.1 (2018): 17-23. magiran.com/p1849553
آذر طل، بهرام محبی، رویا صادقی، مهدی یاسری، (1397). 'روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(1)، صص.17-23. magiran.com/p1849553
Azar Tol, Bahram Mohebbi, Roya Sadeghi, Mehdi Yaseri, (2018). 'The Psychometrics of Mental, Physical, and Spiritual Well-being Scale and Its Subscales among the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus', Journal of Health System Research, 14(1), pp.17-23. magiran.com/p1849553
آذر طل؛ بهرام محبی؛ رویا صادقی؛ مهدی یاسری. "روان سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجله تحقیقات نظام سلامت، 14 ،1 ، 1397، 17-23. magiran.com/p1849553
Azar Tol; Bahram Mohebbi; Roya Sadeghi; Mehdi Yaseri. "The Psychometrics of Mental, Physical, and Spiritual Well-being Scale and Its Subscales among the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus", Journal of Health System Research, 14, 1, 2018, 17-23. magiran.com/p1849553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال