ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نیک فرجام، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی، طاهره داورپسند، (1397). بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(1)، 11-16. magiran.com/p1849554
Mohammad Reza Nikfarjam, Shahram Mohammadkhani, Ali Reza Moradi, Tahereh Davarpasand, (2018). The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran, Journal of Health System Research, 14(1), 11-16. magiran.com/p1849554
محمدرضا نیک فرجام، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی، طاهره داورپسند، بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 14(1): 11-16. magiran.com/p1849554
Mohammad Reza Nikfarjam, Shahram Mohammadkhani, Ali Reza Moradi, Tahereh Davarpasand, The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran, Journal of Health System Research, 2018; 14(1): 11-16. magiran.com/p1849554
محمدرضا نیک فرجام، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی، طاهره داورپسند، "بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران"، مجله تحقیقات نظام سلامت 14، شماره 1 (1397): 11-16. magiran.com/p1849554
Mohammad Reza Nikfarjam, Shahram Mohammadkhani, Ali Reza Moradi, Tahereh Davarpasand, "The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran", Journal of Health System Research 14, no.1 (2018): 11-16. magiran.com/p1849554
محمدرضا نیک فرجام، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی، طاهره داورپسند، (1397). 'بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(1)، صص.11-16. magiran.com/p1849554
Mohammad Reza Nikfarjam, Shahram Mohammadkhani, Ali Reza Moradi, Tahereh Davarpasand, (2018). 'The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran', Journal of Health System Research, 14(1), pp.11-16. magiran.com/p1849554
محمدرضا نیک فرجام؛ شهرام محمدخانی؛ علیرضا مرادی؛ طاهره داورپسند. "بررسی تاثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران". مجله تحقیقات نظام سلامت، 14 ،1 ، 1397، 11-16. magiran.com/p1849554
Mohammad Reza Nikfarjam; Shahram Mohammadkhani; Ali Reza Moradi; Tahereh Davarpasand. "The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran", Journal of Health System Research, 14, 1, 2018, 11-16. magiran.com/p1849554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال