ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین لباسچی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، مریم مکی زاده تفتی، سمانه اسدی صنم ، (1397). تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان کشور، مجله به زراعی کشاورزی، 20(1)، 113-127. magiran.com/p1849878
Mohammad Hosein Lebaschi, Ebrahim Sharifi Ashoorabadi, Maryam Makizadeh Tafti, Samaneh Asadi-Sanam , (2018). Effect of plant density on quality and quantity yield of Thymus vulgaris in dry farming conditions in seven provinces of Iran, Journal of Crop Improvment, 20(1), 113-127. magiran.com/p1849878
محمدحسین لباسچی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، مریم مکی زاده تفتی، سمانه اسدی صنم ، تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان کشور. مجله به زراعی کشاورزی، 1397؛ 20(1): 113-127. magiran.com/p1849878
Mohammad Hosein Lebaschi, Ebrahim Sharifi Ashoorabadi, Maryam Makizadeh Tafti, Samaneh Asadi-Sanam , Effect of plant density on quality and quantity yield of Thymus vulgaris in dry farming conditions in seven provinces of Iran, Journal of Crop Improvment, 2018; 20(1): 113-127. magiran.com/p1849878
محمدحسین لباسچی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، مریم مکی زاده تفتی، سمانه اسدی صنم ، "تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان کشور"، مجله به زراعی کشاورزی 20، شماره 1 (1397): 113-127. magiran.com/p1849878
Mohammad Hosein Lebaschi, Ebrahim Sharifi Ashoorabadi, Maryam Makizadeh Tafti, Samaneh Asadi-Sanam , "Effect of plant density on quality and quantity yield of Thymus vulgaris in dry farming conditions in seven provinces of Iran", Journal of Crop Improvment 20, no.1 (2018): 113-127. magiran.com/p1849878
محمدحسین لباسچی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، مریم مکی زاده تفتی، سمانه اسدی صنم ، (1397). 'تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان کشور'، مجله به زراعی کشاورزی، 20(1)، صص.113-127. magiran.com/p1849878
Mohammad Hosein Lebaschi, Ebrahim Sharifi Ashoorabadi, Maryam Makizadeh Tafti, Samaneh Asadi-Sanam , (2018). 'Effect of plant density on quality and quantity yield of Thymus vulgaris in dry farming conditions in seven provinces of Iran', Journal of Crop Improvment, 20(1), pp.113-127. magiran.com/p1849878
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم . "تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان کشور". مجله به زراعی کشاورزی، 20 ،1 ، 1397، 113-127. magiran.com/p1849878
Mohammad Hosein Lebaschi; Ebrahim Sharifi Ashoorabadi; Maryam Makizadeh Tafti; Samaneh Asadi-Sanam . "Effect of plant density on quality and quantity yield of Thymus vulgaris in dry farming conditions in seven provinces of Iran", Journal of Crop Improvment, 20, 1, 2018, 113-127. magiran.com/p1849878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال