ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نجفی، حسین یزدانی ، علی اصغر میرباقری فرد، فاطمه کوپا، (1397). آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(50)، 267-293. magiran.com/p1849894
Maryam Najafi, Hosein Yazd?ni , Seyyed Aliasghar Mirb?gherifard, Fatemeh Koup?, (2018). Verbal Communication between Man and God Based on the Theory of Jakobson and David Berlo's Communication Model (in Prose Mystical Texts till 7th A.H. Century), Journal of Mytho- Mystic literature, 14(50), 267-293. magiran.com/p1849894
مریم نجفی، حسین یزدانی ، علی اصغر میرباقری فرد، فاطمه کوپا، آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم). فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1397؛ 14(50): 267-293. magiran.com/p1849894
Maryam Najafi, Hosein Yazd?ni , Seyyed Aliasghar Mirb?gherifard, Fatemeh Koup?, Verbal Communication between Man and God Based on the Theory of Jakobson and David Berlo's Communication Model (in Prose Mystical Texts till 7th A.H. Century), Journal of Mytho- Mystic literature, 2018; 14(50): 267-293. magiran.com/p1849894
مریم نجفی، حسین یزدانی ، علی اصغر میرباقری فرد، فاطمه کوپا، "آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 14، شماره 50 (1397): 267-293. magiran.com/p1849894
Maryam Najafi, Hosein Yazd?ni , Seyyed Aliasghar Mirb?gherifard, Fatemeh Koup?, "Verbal Communication between Man and God Based on the Theory of Jakobson and David Berlo's Communication Model (in Prose Mystical Texts till 7th A.H. Century)", Journal of Mytho- Mystic literature 14, no.50 (2018): 267-293. magiran.com/p1849894
مریم نجفی، حسین یزدانی ، علی اصغر میرباقری فرد، فاطمه کوپا، (1397). 'آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(50)، صص.267-293. magiran.com/p1849894
Maryam Najafi, Hosein Yazd?ni , Seyyed Aliasghar Mirb?gherifard, Fatemeh Koup?, (2018). 'Verbal Communication between Man and God Based on the Theory of Jakobson and David Berlo's Communication Model (in Prose Mystical Texts till 7th A.H. Century)', Journal of Mytho- Mystic literature, 14(50), pp.267-293. magiran.com/p1849894
مریم نجفی؛ حسین یزدانی ؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ فاطمه کوپا. "آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14 ،50 ، 1397، 267-293. magiran.com/p1849894
Maryam Najafi; Hosein Yazd?ni ; Seyyed Aliasghar Mirb?gherifard; Fatemeh Koup?. "Verbal Communication between Man and God Based on the Theory of Jakobson and David Berlo's Communication Model (in Prose Mystical Texts till 7th A.H. Century)", Journal of Mytho- Mystic literature, 14, 50, 2018, 267-293. magiran.com/p1849894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال