ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن غفاری ، (1397). تحلیل انتقادی تاویل ابن سینا و میرداماد از نظریه مثل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی، فصلنامه فلسفه دین، 15(1)، 275-291. magiran.com/p1850057
Abolhasan Ghafari, (2018). the theory of Ideas and Criticial Analysis view of avecina and mierdamad, By asid Ahmad Alawy and Mohamad ebn Aali Rezs Agajany, Journal of Philosophy of Religion, 15(1), 275-291. magiran.com/p1850057
ابوالحسن غفاری ، تحلیل انتقادی تاویل ابن سینا و میرداماد از نظریه مثل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی. فصلنامه فلسفه دین، 1397؛ 15(1): 275-291. magiran.com/p1850057
Abolhasan Ghafari, the theory of Ideas and Criticial Analysis view of avecina and mierdamad, By asid Ahmad Alawy and Mohamad ebn Aali Rezs Agajany, Journal of Philosophy of Religion, 2018; 15(1): 275-291. magiran.com/p1850057
ابوالحسن غفاری ، "تحلیل انتقادی تاویل ابن سینا و میرداماد از نظریه مثل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی"، فصلنامه فلسفه دین 15، شماره 1 (1397): 275-291. magiran.com/p1850057
Abolhasan Ghafari, "the theory of Ideas and Criticial Analysis view of avecina and mierdamad, By asid Ahmad Alawy and Mohamad ebn Aali Rezs Agajany", Journal of Philosophy of Religion 15, no.1 (2018): 275-291. magiran.com/p1850057
ابوالحسن غفاری ، (1397). 'تحلیل انتقادی تاویل ابن سینا و میرداماد از نظریه مثل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی'، فصلنامه فلسفه دین، 15(1)، صص.275-291. magiran.com/p1850057
Abolhasan Ghafari, (2018). 'the theory of Ideas and Criticial Analysis view of avecina and mierdamad, By asid Ahmad Alawy and Mohamad ebn Aali Rezs Agajany', Journal of Philosophy of Religion, 15(1), pp.275-291. magiran.com/p1850057
ابوالحسن غفاری . "تحلیل انتقادی تاویل ابن سینا و میرداماد از نظریه مثل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی". فصلنامه فلسفه دین، 15 ،1 ، 1397، 275-291. magiran.com/p1850057
Abolhasan Ghafari. "the theory of Ideas and Criticial Analysis view of avecina and mierdamad, By asid Ahmad Alawy and Mohamad ebn Aali Rezs Agajany", Journal of Philosophy of Religion, 15, 1, 2018, 275-291. magiran.com/p1850057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال