ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرانی فهیمه باغبانی، آزاده شجاعی، کلاهی ندا اصغری، (1397). بررسی فراوانی جهش cluster E6 در ژن CYP21A2 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال در جمعیت ایرانی، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 116-120. magiran.com/p1850098
Fahimeh Baghbani Ararni , Azadeh Shojaei, Neda Asghari Kollahi, (2018). Investigation of exon 6 cluster mutation in CYP21A2 gene in Iranian patients with congenital adrenal hyperplasia, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 116-120. magiran.com/p1850098
آرانی فهیمه باغبانی، آزاده شجاعی، کلاهی ندا اصغری، بررسی فراوانی جهش cluster E6 در ژن CYP21A2 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال در جمعیت ایرانی. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 116-120. magiran.com/p1850098
Fahimeh Baghbani Ararni , Azadeh Shojaei, Neda Asghari Kollahi, Investigation of exon 6 cluster mutation in CYP21A2 gene in Iranian patients with congenital adrenal hyperplasia, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 116-120. magiran.com/p1850098
آرانی فهیمه باغبانی، آزاده شجاعی، کلاهی ندا اصغری، "بررسی فراوانی جهش cluster E6 در ژن CYP21A2 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال در جمعیت ایرانی"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 116-120. magiran.com/p1850098
Fahimeh Baghbani Ararni , Azadeh Shojaei, Neda Asghari Kollahi, "Investigation of exon 6 cluster mutation in CYP21A2 gene in Iranian patients with congenital adrenal hyperplasia", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 116-120. magiran.com/p1850098
آرانی فهیمه باغبانی، آزاده شجاعی، کلاهی ندا اصغری، (1397). 'بررسی فراوانی جهش cluster E6 در ژن CYP21A2 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال در جمعیت ایرانی'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.116-120. magiran.com/p1850098
Fahimeh Baghbani Ararni , Azadeh Shojaei, Neda Asghari Kollahi, (2018). 'Investigation of exon 6 cluster mutation in CYP21A2 gene in Iranian patients with congenital adrenal hyperplasia', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.116-120. magiran.com/p1850098
آرانی فهیمه باغبانی؛ آزاده شجاعی؛ کلاهی ندا اصغری. "بررسی فراوانی جهش cluster E6 در ژن CYP21A2 در بیماران مبتلا به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال در جمعیت ایرانی". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 116-120. magiran.com/p1850098
Fahimeh Baghbani Ararni ; Azadeh Shojaei; Neda Asghari Kollahi. "Investigation of exon 6 cluster mutation in CYP21A2 gene in Iranian patients with congenital adrenal hyperplasia", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 116-120. magiran.com/p1850098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال