ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید میرمسیب، نوید منوچهری، نفیسه طغیانی فر، علیرضا دهقانی، خدایار گلابچی، لیلا دهقانی، شروین بدیهیان، عماد فیاصی، وحید شایگان نژاد ، (1397). بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماری مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده: یک مطالعه آینده نگر، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 106-109. magiran.com/p1850101
Dr Vahid Shaygannejad , (2018). Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in relapsing remitting multiple sclerosis: a prospective study, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 106-109. magiran.com/p1850101
امید میرمسیب، نوید منوچهری، نفیسه طغیانی فر، علیرضا دهقانی، خدایار گلابچی، لیلا دهقانی، شروین بدیهیان، عماد فیاصی، وحید شایگان نژاد ، بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماری مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده: یک مطالعه آینده نگر. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 106-109. magiran.com/p1850101
Dr Vahid Shaygannejad , Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in relapsing remitting multiple sclerosis: a prospective study, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 106-109. magiran.com/p1850101
امید میرمسیب، نوید منوچهری، نفیسه طغیانی فر، علیرضا دهقانی، خدایار گلابچی، لیلا دهقانی، شروین بدیهیان، عماد فیاصی، وحید شایگان نژاد ، "بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماری مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده: یک مطالعه آینده نگر"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 106-109. magiran.com/p1850101
Dr Vahid Shaygannejad , "Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in relapsing remitting multiple sclerosis: a prospective study", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 106-109. magiran.com/p1850101
امید میرمسیب، نوید منوچهری، نفیسه طغیانی فر، علیرضا دهقانی، خدایار گلابچی، لیلا دهقانی، شروین بدیهیان، عماد فیاصی، وحید شایگان نژاد ، (1397). 'بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماری مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده: یک مطالعه آینده نگر'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.106-109. magiran.com/p1850101
Dr Vahid Shaygannejad , (2018). 'Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in relapsing remitting multiple sclerosis: a prospective study', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.106-109. magiran.com/p1850101
امید میرمسیب؛ نوید منوچهری؛ نفیسه طغیانی فر؛ علیرضا دهقانی؛ خدایار گلابچی؛ لیلا دهقانی؛ شروین بدیهیان؛ عماد فیاصی؛ وحید شایگان نژاد . "بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماری مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده: یک مطالعه آینده نگر". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 106-109. magiran.com/p1850101
Dr Vahid Shaygannejad . "Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in relapsing remitting multiple sclerosis: a prospective study", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 106-109. magiran.com/p1850101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال