ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان ابراهیمی فر، سیمین حسینیان، محمدرضا صفاریان طوسی، محمدرضا عابدی، (1397). بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 100-105. magiran.com/p1850103
Mojgan Ebrahimifar, Simin Hosseinian Dr , Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr, Mohammad Reza Abedi Dr, (2018). Psychometric properties of the Persian version of the Infertility Self-Efficacy Scale, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 100-105. magiran.com/p1850103
مژگان ابراهیمی فر، سیمین حسینیان، محمدرضا صفاریان طوسی، محمدرضا عابدی، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 100-105. magiran.com/p1850103
Mojgan Ebrahimifar, Simin Hosseinian Dr , Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr, Mohammad Reza Abedi Dr, Psychometric properties of the Persian version of the Infertility Self-Efficacy Scale, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 100-105. magiran.com/p1850103
مژگان ابراهیمی فر، سیمین حسینیان، محمدرضا صفاریان طوسی، محمدرضا عابدی، "بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 100-105. magiran.com/p1850103
Mojgan Ebrahimifar, Simin Hosseinian Dr , Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr, Mohammad Reza Abedi Dr, "Psychometric properties of the Persian version of the Infertility Self-Efficacy Scale", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 100-105. magiran.com/p1850103
مژگان ابراهیمی فر، سیمین حسینیان، محمدرضا صفاریان طوسی، محمدرضا عابدی، (1397). 'بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.100-105. magiran.com/p1850103
Mojgan Ebrahimifar, Simin Hosseinian Dr , Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr, Mohammad Reza Abedi Dr, (2018). 'Psychometric properties of the Persian version of the Infertility Self-Efficacy Scale', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.100-105. magiran.com/p1850103
مژگان ابراهیمی فر؛ سیمین حسینیان؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ محمدرضا عابدی. "بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 100-105. magiran.com/p1850103
Mojgan Ebrahimifar; Simin Hosseinian Dr ; Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr; Mohammad Reza Abedi Dr. "Psychometric properties of the Persian version of the Infertility Self-Efficacy Scale", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 100-105. magiran.com/p1850103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال