ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نغمه مقیمی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی، (1397). بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 93-99. magiran.com/p1850105
Naghmeh Moghimi, Akram Eidi , Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani, (2018). Effects of magnesium sulfate on pentylenetetrazole-induced seizures in male Wistar rats, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 93-99. magiran.com/p1850105
نغمه مقیمی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی، بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 93-99. magiran.com/p1850105
Naghmeh Moghimi, Akram Eidi , Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani, Effects of magnesium sulfate on pentylenetetrazole-induced seizures in male Wistar rats, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 93-99. magiran.com/p1850105
نغمه مقیمی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی، "بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 93-99. magiran.com/p1850105
Naghmeh Moghimi, Akram Eidi , Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani, "Effects of magnesium sulfate on pentylenetetrazole-induced seizures in male Wistar rats", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 93-99. magiran.com/p1850105
نغمه مقیمی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی، (1397). 'بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.93-99. magiran.com/p1850105
Naghmeh Moghimi, Akram Eidi , Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani, (2018). 'Effects of magnesium sulfate on pentylenetetrazole-induced seizures in male Wistar rats', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.93-99. magiran.com/p1850105
نغمه مقیمی؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ علی حائری روحانی. "بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 93-99. magiran.com/p1850105
Naghmeh Moghimi; Akram Eidi ; Pejman Mortazavi; Ali Haeri Rohani. "Effects of magnesium sulfate on pentylenetetrazole-induced seizures in male Wistar rats", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 93-99. magiran.com/p1850105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال