ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا صادقی پور ، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، جواد ساجدیان فرد، صمد اکبرزاده، پرویز فرزادی نیا، (1397). تغییرات سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به دنبال 4 هفته تمرین استقامتی، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 86-92. magiran.com/p1850108
Hamidreza Sadeghipour , Mohsen Salesi, Maryam Koushki Jahromi, Javad Sajedian Fard, Samad Akbarzadeh, Parviz Farzadinia, (2018). Fluctuations of betatrophin serum concentrations and pancreas tissue of streptozotocin diabetic rats follow-up response to endurance training program, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 86-92. magiran.com/p1850108
حمیدرضا صادقی پور ، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، جواد ساجدیان فرد، صمد اکبرزاده، پرویز فرزادی نیا، تغییرات سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به دنبال 4 هفته تمرین استقامتی. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 86-92. magiran.com/p1850108
Hamidreza Sadeghipour , Mohsen Salesi, Maryam Koushki Jahromi, Javad Sajedian Fard, Samad Akbarzadeh, Parviz Farzadinia, Fluctuations of betatrophin serum concentrations and pancreas tissue of streptozotocin diabetic rats follow-up response to endurance training program, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 86-92. magiran.com/p1850108
حمیدرضا صادقی پور ، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، جواد ساجدیان فرد، صمد اکبرزاده، پرویز فرزادی نیا، "تغییرات سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به دنبال 4 هفته تمرین استقامتی"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 86-92. magiran.com/p1850108
Hamidreza Sadeghipour , Mohsen Salesi, Maryam Koushki Jahromi, Javad Sajedian Fard, Samad Akbarzadeh, Parviz Farzadinia, "Fluctuations of betatrophin serum concentrations and pancreas tissue of streptozotocin diabetic rats follow-up response to endurance training program", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 86-92. magiran.com/p1850108
حمیدرضا صادقی پور ، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، جواد ساجدیان فرد، صمد اکبرزاده، پرویز فرزادی نیا، (1397). 'تغییرات سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به دنبال 4 هفته تمرین استقامتی'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.86-92. magiran.com/p1850108
Hamidreza Sadeghipour , Mohsen Salesi, Maryam Koushki Jahromi, Javad Sajedian Fard, Samad Akbarzadeh, Parviz Farzadinia, (2018). 'Fluctuations of betatrophin serum concentrations and pancreas tissue of streptozotocin diabetic rats follow-up response to endurance training program', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.86-92. magiran.com/p1850108
حمیدرضا صادقی پور ؛ محسن ثالثی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جواد ساجدیان فرد؛ صمد اکبرزاده؛ پرویز فرزادی نیا. "تغییرات سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به دنبال 4 هفته تمرین استقامتی". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 86-92. magiran.com/p1850108
Hamidreza Sadeghipour ; Mohsen Salesi; Maryam Koushki Jahromi; Javad Sajedian Fard; Samad Akbarzadeh; Parviz Farzadinia. "Fluctuations of betatrophin serum concentrations and pancreas tissue of streptozotocin diabetic rats follow-up response to endurance training program", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 86-92. magiran.com/p1850108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال